Teknikträff med Uponor och Acona om Uponor Clean I och WehoPuts, dokumentation april 2023

Den 18 april 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med företagen Uponor och Acona om minireningsverken Uponor Clean I och WehoPuts. Presentationen rörde både de tekniska aspekterna och kontroll.

Jimmy Nidkell från Uponor presenterade minireningsverken Uponor Clean 1 och Wehoputs men med störst tonvikt på Uponor Clean 1. Magnus Lindblom från Acona redogjorde för företagets arbete med service och kontroll av reningsverken. Teknikträffen lockade ca 110 miljöinspektörer. Dokumentationen innehåller åhörarkopior från presentationen, installationsanvisningar samt VA-guidens anteckningar.

Budskap från Uponor och Acona

VA-guiden sammanfattar sina anteckningar. Under mötet plingade det in ca 30 frågor i möteschatten. Se sammanställningen av frågor och svar nedan.

Grundläggande reningsprocesser hos Uponor Clean och WehoPuts

Jimmy Nidkell vid Uponor gav en översiktlig presentation av framförallt Uponor Clean I (5 pe). Verket finns även för två hushåll, Uponor Clean II (10 pe). Jimmy uppmärksammade att Uponor ansträngt sig för att få ned klimatutsläppen från produktionen.

Båda verken har kemisk rening med hjälp av fällningskemikalie och biologiskt med hjälp av aktivslam-process med satsvis rening. Verket läser av inkommande flöde och startar processen där avloppsvattnet behandlas i flera steg. Sammanfattning utifrån installationsanvisningarna:

 1. Försedimentering av avloppsvattnet.
 2. Inkommande vattnet och förvaring av slammet i lagringstanken.
 3. Påfyllning av processtanken.
 4. Luftning.
 5. Flockningsmedlet doseras och blandas.
 6. Första sedimenteringen.
 7. Överskottsslam återförs till lagringstanken (aktiv slam).
 8. Andra sedimenteringen.
 9. Det renade vattnet pumpas ut.
Klicka för att se större bild i ny flik.
Klicka för att se större bild i ny flik.

En sats (batch) omfattar ca 170 liter och en reningscykel tar ca 3 timmar. Det finns ett program för fritidshusläge. I installationsanvisningarna finns även information reningsprocessen, skötsel och slamtömning och en provtagningsinstruktion.

WehoPuts 5

Minireningsverket har också bio-kemisk rening med aktivslam process, satsvis i processtanken: luftning, kemikaliedosering, sedimentering och tömning. Styrningen sker automatiskt via styrcentralen. Processen tar ca 8 timmar.

WehoPuts möjliggör eget omhändertagande av slam. Överskottsslam pumpas till en särskild slampåse, som ska bytas ut regelbundet. Slamkorgen är fäst i uppsamlingstankens övre kant. Slamtömningen kan antingen ske genom egen kompostering eller långtidslagring av slampåse eller tömning med slambil.

Det är bra att byta påsen när den är halvfull. Tömningsintervallet för WehoPuts 5 är 2-4 månader, med beaktande av familjens storlek och reningsverkets belastning. WehoPuts 10, för två hushåll, töms i genomsnitt med 1–3 månaders intervall.

Klicka för att se större bild i ny flik.

Uponor PlantCare – digitalt verktyg för övervakning

Jimmy presenterade Uponors system för övervakning där larm- och styrsystemet i verket kommunicerar med en infopanel i huset. Ägaren och servicetekniker kan få information om verkets processer och eventuella felmeddelanden via mobilapp. Tanken är att servicepartnern kan övervaka på distans och skicka lokal elektriker eller hantverkare för att åtgärda och på så sätt kunna agera kvickare och mer effektivt.

Dioderna på infopanelen indikerar

Klicka för att se större bild i ny flik.
 • Satellit = trådlös förbindelse har tappats
 • Kannan = låg nivå av fällningskemikalie
 • Verk och våg = hög vattennivå, risk för överbelastning
 • Utropstecken = någon form av maskinfel (tillkalla tekniksupport)
 • Lastbil = slamtömning (går att koppla bort, anpassat för Finland där husägare budar tömning)

Från manual, installationsanvisningarna

Klicka för att se större bild i ny flik.

Vad bör utföras vid fackmannamässig service?

Magnus Lindblom vid Acona berättade om service och felsökning. Husägaren erbjuds och uppmanas att teckna serviceavtal med någon av de servicefirmor som Uponor har avtal med, varav Acona är en.

Magnus har många års erfarenhet från arbete med Uponors produkter och system. Han tog upp att man tvättar ur verket med högtryckstvätt och vill hälsa att vid satsvis rening går detta bra i och med att man inte har bärarmaterial för biosteget. Från presentationen, detta ingår i en årlig service:

 • Avläsning och dokumentering av larmhistorik
 • Kontroll av el utrustning
 • Kontroll av lock och tätningar
 • Högtryckstvätt
 • Kontroll av kemdosering (mängd och behov av justering)
 • Kontroll av inpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av utpumpningsmodul och dess flödeskapacitet
 • Kontroll av slamreturer och dessas flödeskapacitet
 • Kontroll av luftning och syresättning
 • Kontroll av startnivågivarens funktion
 • Kontroll av aktiv slamkvalitet och mängd
 • Kontroll av pH och temperatur
 • Utbyte av slitagedelar enligt tillverkarens intervall

Vad händer vid avvikelser?

Serviceprotokollen fokuserar på det som avviker. Magnus ser en risk i att orda för mycket om det som fungerar bra på verket då det kan få en att tro att allt är väl trots att det finns något som behöver åtgärdas. Om verket inte verkar fungera som det ska startar servicefirman ett felsökningsprojekt för att diagnostisera och åtgärda.

Vanliga fel och brister
 • Kund fyller ej på flockningsmedel eller blandar olika fabrikat (PIX och PAX)
 • Kund tömmer inte slampåse i tid
 • Stopp i efterpoleringsbädd
 • Slamtömningsföretag följer inte instruktion vid slamtömning
 • Kund har spolat ned felaktigt material i avloppet
 • Fel på avluftning både före och efter reningsverk
 • Backspolande filter eller dagvatten leds till reningsverk
 • Gräventreprenör har inte installerat enligt installationsanvisningen
 • Kund vill inte byta ut slitagedelar enligt tillverkaren rekommenderade intervall
Kommunportal

Uponor har en webbportal där miljöinspektörer kan logga in och se uppgifter om aktuella verk i sin kommun. Kunden väljer om hen vill dela information med myndigheten. Kontakta Magnus Lindblom om du behöver login eller har frågor om kommunportalen, se kontaktuppgifter nedan.

Magnus och Jimmy betonade att fokus för uppföljningen bör ligga på egenkontrollen, att det är stor skillnad mellan en husägare som har återkommande bra service och den som inte har det. de menade att istället för att miljöinspektörerna lär sig alla möjliga verk för att själva kunna ta prov bör uppmärksamheten riktas in på att följa upp de som inte har regelbunden funktionskontroll i sin service.

VA-guidens kommentar: om husägaren inte vill utföra de underhållsåtgärder som servicefirman rekommenderar låter det som en lågt hängande frukt för tillsynsmyndigheten att vara uppmärksam och följa upp eventuella rekommendationer från servicen.

Provtagning

Magnus svarade på fråga om provtagning att det finns tre möjliga ställen att ta ut prov från.

 1. I provtagningsbrunn
 2. I utlopp från verket, om man har åtkomst
 3. I processtanken

För att ta prov i processtanken är det viktigt att ta provet i rätt fas. Starta processen och låt gå klart, ca 2 timmar och 30-45 minuter. Provet ska tas när reningsprocessen gått klart men innan verket pumpat ut vattnet. För att komma åt och ta prov i processtanken behöver man lyfta upp kem-enhet och ta provet några centimeter under ytan. Se till att provet enbart består av vatten från reningsprocessen så att en inte får med påväxt från väggar i verket etcetera.

Jimmy upplyste om att det finns en provtagningsinstruktion i installationsanvisningarna.

Om man tar prov i utloppet är det även där viktigt att vara noga så att man inte får med påväxt eller annat än enbart utgående renat vatten. Av samma skäl är det mycket viktigt att rengöra provtagningsbrunnen för att få rättvisande värden.

Dokumentation

Uponors och Aconas presentation av Uponor Clean och WehoPuts, 18 april 2023 (pdf)

Installationsanvisningar Uponor Clean I (pdf)

Installationsanvisningar Uponor Clean II (pdf)

Instruktion WehoPuts (pdf)

Information om Acona UV-brunn (pdf)

Frågor och svar från chatten

Under mötet plingade det in ca 30 frågor i möteschatten. VA-guiden sammanställde och grupperade frågorna. Uponors svar och kommentarer är rödmarkerade och Aconas i grönt.

Frågor och svar från chatten (pdf)

Jimmy och Magnus tackade för visat intresse och hälsade alla att inte tveka att höra av sig om man har frågor eller synpunkter.

Kontakt

Jimmy Nidkell, Uponor, ansvarig säljare för produktområdet
[email protected], 0730-45 17 47

 

Magnus Lindblom, Acona (bland annat kontaktperson för Kommunportalen)
[email protected], 070-617 70 43

 

Hendren Salah, Uponor, innesäljare för produktområdet
[email protected], 033-17 27 08

 

Kundtjänst, Uponor
[email protected], 033-17 25 00

Teknikträffen anordnades inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om effektivare tillsynsmetodik för minireningsverk som du kan läsa mer om här.

Dokumentation från teknikträff med Ecotech om Ecobox Small, 28 mars 2023

Dokumentation från teknikträff med 4evergreen om BioCleaner, 25 april 2023