Teknikträff med 4evergreen om BioCleaner, dokumentation 2023

Den 25 april 2023 bjöd VA-guiden in till en digital teknikträff med företaget 4evergreen om minireningsverket BioCleaner. Träffen rörde både reningsprocesserna i verket och om kontroll.

Teknikträffen lockade ca 110 miljöinspektörer. Oscar Falkenberg från 4evergreen presenterade minireningsverket BioCleaner. Dokumentationen innehåller VA-guidens anteckningar från träffen.

Budskap från 4evergreen

VA-guiden sammanfattar sina anteckningar. Under mötet plingade det in flera frågor i möteschatten. Vi sammanställde frågorna om BioCleaner och skickade dem till Oscar efter träffen. Du hittar Oscars svar samt åhörarkopior från presentationen 25 april i slutet av denna dokumentation.

Grundläggande reningsprocesser hos BioCleaner

Oscar gav en översiktlig presentation av företaget och tog upp att man har stort fokus på cirkulärt vatten och att man byggt upp en egen serviceorganisation

Verket BioCleaner finns i olika storlekar för 1-5 hushåll (5-25 pe). Reningsprocessen består av kemisk rening med hjälp av fällningskemikalie och biologisk rening med hjälp syresatt zon. Oscar tog upp att det finns 8-9 versioner av verket och att en BioCleaner därmed kan se lite olika ut beroende på modell och anpassningar av funktion. Fyra certifieringar på samma system i olika varianter. Sammanfattning av reningsstegen:

 1. Grovrens och slamavskiljning
 2. Aktiviseringszon – syresättning från botten
 3. Sedimentation av slam i mitten av verket – slam pumpas tillbaka
 4. Filtrering av renat vatten för att få bort ev partiklar
Kommentarer till reningsstegen

1. Grovrens och slamavskiljning

Fällningskemikalie doseras inför slamavskiljning.

Det finns produkter med tank/slamavskiljare innan verket och då finns inte grovrens i själva reningsverket.

Under grovrensen tillförs luftning – ska vara stora luftbubblor, som stormkokning när luftningen är igång.

2. Aktiviseringszon – syresättning från botten

Här sker reduktion av organiskt material (BOD) och omvandling av kväveföreningar.

Avloppsvattnet syresätts med luftning – ska vara finare bubblor, som kolsyra när luftningen är igång.

Oscar tipsade om ett enkelt sätt att felsöka.

– Processen ska inte lukta illa. Det luktar ungefär som blöt jord när det fungerar som det ska.

3. Sedimentation av slam i mitten av verket – slam pumpas tillbaka

Biosteget genererar slam som pumpas tillbaka till slamlagringen (facket under grovrens)

Röret i mitten har i nya produkter lokaliserats om så det syns inte.

Verket har en ytrensningsfunktion för att fånga eventuella flytande orenligheter.

Utloppet av renat avloppsvatten leds ut under vattennivån.

4. Filtrering av renat vatten för att få bort ev partiklar

Verket går att kombinera med UV-lampa. BioCleaner är CE-märkt både med och utan UV-lampa.

Felsökning och kontroll

Fyra enkla kontrollpunkter:

 1. Använd näsan – luktar det?
 2. Bubblar det i ytterområden? (Fungerar syresättningen?)
 3. Finns det lämpligt flockningsmedel?
 4. Finns det ett egenkontrollprogram? Används det?

Oscar konstaterade att mycket kan hända när det gäller små avloppsanläggningar. Han listade omständigheter som leder till bristande rening.

Fel i installation
Kommentar: 4evergreen har uppföljande besök hos nya anläggningar.

Felaktig belastning
Kommentar: fel mängd och, eller, fel kvalitet (sammansättning).

Fel i underhåll
Kommentar: husägaren har inte agerat på larm, inte slamtömt rätt etcetera.

Husägaren förväntas kunna grundläggande saker och ta hjälp av tillverkare och servicetekniker. Dålig lukt = verket har bekymmer. Bubblar det där det ska bubbla?

Fina bubblor, likt kolsyra, längs väggarna i olika faser, driftlägen (stora ytterzonen). Vid service mäter man andelen upplöst syre. Det ska vara kraftigare och större bubblor under korgen (grovrens).

En annan kontrollpunkt är att kolla att återspolningen fungerar, att den pumpar bort slam från mittendelen till slamlagret under grovrens. På styrskåpet finns en dekal om hur man startar ytrensing av inre zonen, det vill säga en kontroll att ytrensningen fungerar.

Hur kollar man att kemfällning funkar som avsett? Oscar svarade att det enklaste är att kolla apparaten genom att köra pumpen och se att det droppar.

Apropå flockningsmedel tipsade Oscar att det är vanligt att husägaren ofta drar ett streck på dunken vid påfyllning och skriver datum. Kom ihåg att flockningsmedel är något av en färskvara (VA-guidens kommentar i efterhand).

Frågor från mötet utifrån foto
Källa: Miljöförvaltningen i Uppsala kommun.

Är det OK med slam på väggarna?

Oscar svarade att det såg ut som biohud och att det inte är något som stör reningsprocessen.

Fråga om mörkt vatten i innercirkeln.

Oscar svarade att det kan vara mörkt vid uppstart tills verket har fått till bra sedimentering. Fett kan vara en bov.

Frågor om slamtömning

Det finns dekaler i verket, insidan, var tömning ska ske. Oscar sa att det bästa är att tömma efter behov. Vid service gör man ett prov där avloppsvattnet får stå. När andelen är 60 % slam i provet är det aktuellt med slamtömning. Man kollar när nästa tömning är planerad. Processen fungerar dock bra även bra vid 70-80 % provet. När det börjar blir dags för slamtömning kan ansamlingen gå snabbt mot slutet. Om verket har full belastning motsvarande 5 pe är det lämpligt med tömning var 7-8:e månad. Oscar påpekade att få anläggningar har så hög belastning samt att vissa anläggning har en förtank, det vill säga extra marginal för slamlagring.

Provtagning – var och ur tas prov?

Oscar betonade att provtagningens upplägg beror på kraven i tillståndet. Om reningskravet gäller reningsverk plus efterpolering bör ju provtagningen ske efter efterpolering. Om reningskravet gäller reningsverk bör provet tas efter reningsverket. Det går att ta prov i själva verket, utloppet och i provtagningsbrunn. När de gör service har de en anordning som suger upp prov i utloppet.

Oscar rekommenderade provtagning i provtagningsbrunn men att det är viktigt att inte få med biohud. Han gav rådet att se till att provtagningsbrunnen rengörs dagen innan provet.

Apropå provtagning sade Oscar.

– Rätt typ av prov, på rätt ställe vid rätt tidpunkt. Viktigt med en tanke om varför provet tas.

Oscar menade också att anläggningarna är testade och certifierade och att det generellt sett inte behövs någon provtagningsbrunn för extern provtagning. När anläggningar får service gör servicepersonalen en funktionskontroll. Oscar menade att det vore bättre att fokusera på de anläggningar som inte får funktionskontroll även att ta prov på alla anläggningar där det är enklare att ta prov.

Apropå efterpolering ser Oscar problem med att miljökontor kräver det ”bara för att, för säkerhets skull” då det lätt kan bli felprojekteringar.

Återkommande service

Då serviceorganisationen gör återkommande kontroll kollas följande:

 • Genomgång av minireningsverkets samtliga funktioner – funktionskontroll.
 • Kontrollmätning av slamnivå och information till fastighetsägaren om behov av slamtömning föreligger.
 • Kontrollmätning av pH, temperatur och vid behov löst syre i vattnet.
 • Kontrollmätning av P-tot (fosforhalten) i reningsverket för eventuell justering av dosering.
 • Leverans av flockningsmedel till dörren, utan fraktkostnad.
 • Dokumentation över utförd tillsyn i eget serviceprogram, med möjlighet att rapportera till kommunen.
 • Telefonsupport vid behov.

Källa: 4evergreen – service och drift (öppnas i ny flik)

Dokumentation och relaterat

Oscars presentation från den 25 april

Svar i efterhand på frågor från chatten (pdf)

Film hos VA-guiden som beskriver reningsstegen i BioCleaner
Från projektet Metodutveckling för likriktad tillsyn av minireningsverk och andra prefabricerade avloppsanläggningar, 2014-2015.

Oscar tackade för visat intresse och hälsade alla att inte tveka att höra av sig till 4evergreen om man har frågor eller synpunkter.

Kontakt

Kundtjänst och växel: 08-4100 77 27
Kontaktpersoner i olika städer – kontaktsida

Servicefrågor

Övriga frågor

Teknikträffen anordnades inom ramen för Uppsala kommuns LOVA-projekt om effektivare tillsynsmetodik för minireningsverk som du kan läsa mer om här.

Dokumentation från teknikträff med Ecotech om Ecobox Small, 28 mars 2023

Dokumentation från teknikträff med Uponor och Acona – WehoPuts och Uponor Clean, 18 april 2023