Start VA-planering Publikationer

Publikationer

Med publikationer menar vi t.ex. rapporter, vägledningar och andra dokument som vi tror är bra att ha för dig som arbetar med va-planering. Du kan filtrera inläggen via de gråa ämnesorden nedan.

Att producera dricksvatten av renat avloppsvatten kan vara relativt billigt

Att rena avloppsvatten för att sedan producera dricksvatten är en relativt billig metod jämfört med andra tekniker som till exempel att avsalta havsvatten. Det konstaterar doktoranden Maria Takman vid LTH, ..

Spillvattenvåtmarker är ytterligare ett verktyg i VA-lådan

Hur fungerar spillvattenvåtmarker som ett steg i reningsprocessen vid avloppsreningsverk? I ett SVU-projekt har man klarlagt att spillvattenvåtmarker avskiljer kväve, fosfor, smittämnen, läkemedelsrester ..

Ny rapport om grundvattenförhållanden och deras förväntade förändring

Hur har grundvattentillgångarna i Sverige sett ut och hur förväntas de bli i framtiden? SGU har nyligen publicerat en rapport som presenterar medelförändringar i små grundvattenmagasin, historiskt sett ..

Reviderad handbok för strategisk kommunal vattenplanering

Handboken om strategisk kommunal vattenplanering som kom 2018 har reviderats igen. Uppdateringar har gjorts kring ny lagstiftning och en ny del har tagits fram som riktar sig till små kommuner om hur ..

Myndigheter föreslår ny vatteninformationportal för inrapportering av vattendata

Som en del i ett regeringsuppdrag föreslår myndigheterna SGU och Livsmedelsverket en ny informationsportal för inrapportering av vattendata. Systemet ska bland annat förenkla rapporteringen för ..

Förstudie om mikroförororeningar och tekniklösningar för avancerad avloppsvattenrening

IVL Svenska Miljöinstitutet och Vivab har i en tvådelad förstudie undersökt Getteröverkets recipients känslighet för mikroförororeningar samt genomfört pilotester inför val och införande av teknik ..

Antagen vattentjänstplan för Ludvika kommun

Nu har vattentjänstplanen för Ludvika kommun blivit antagen och ska vara en strategisk och långsiktig vägledning för den framtida VA-försörjningen. För att organisera, anpassa och vidareutveckla ..

Umeå kommuns vattentjänstplan är nu beslutad

På årets sista sammanträde för kommunfullmäktige, den 18 december 2023, antogs den nya vattentjänstplanen för Umeå kommun. Den kommer utgöra en viktig del i kommunens arbete framåt med vatten och ..

Ny undersökning om hur prioriterad vattenfrågan är i kommunerna

Hur ser det ut just nu med vattenfrågorna i kommunerna och hur prioriterade är dessa frågor? Under mässan Vatten2023 i Göteborg presenterades en nyligen genomförd undersökning där man tagit ..
Återvinningssymbol gräs

VA-organisationers arbete med resursåtervinning – en nulägesbeskrivning

VA-organisationer i Sverige arbetar för att öka sitt bidrag till det cirkulära samhället. Svenskt vatten har publicerat en rapport som ger en nulägesbeskrivning av hur olika VA-organisationer arbetar med ..

Mest lästa publikationer