Start Taggar Makadamdike

Tagg: Makadamdike

Utformning och dimensionering av anläggningar för rening och flödesutjämning av dagvatten

Det är inte alltid helt enkelt att veta vilken dagvattenanläggning som passar i en viss typ av situation. I en SVU-rapport från 2019 sammanställs...

Räknas ett dike som naturlig infiltration?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, besvarar ett antal följdfrågor gällande en tidigare besvarad fråga om ansvaret för naturmarksavrinning. Nedan publiceras initialt den ursprungliga frågan som besvarades...

A performance investigation of stormwater accommodations, Exjobb 2017

Utdrag ur sammanfattningen Rapporten beskriver sju olika typer av dagvattensystem så som; rain gardens, dagvattendammar, brunnar, skärmbassänger, svackdiken, rör-/betongmagasin samt krossdiken på begäran av Structor Mark...

Handlingsplan för rening av vägdagvatten i Örebro. Exjobb 2014

Utdrag ur referat I detta arbete har dagvattenföroreningar från vägytor studerats. Studien omfattar de mest trafikerade vägarna inom Örebro stad med ÅDT som överstiger 10 000 fordon/dygn....

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

Föroreningsreduktion och flödesutjämning i makadammagasin. Exjobb, 2012

Det här studien finns dels publicerat i en kortare version på svenska i tidskriften Journal of water management and research (2013) och dels publicerat...

Senaste artiklarna