Start Taggar Tekniska utredningar

Tagg: Tekniska utredningar

Redaktören rekommenderar #1 – Reportageserie om dagvattenutredningar

I första delen av Redaktören rekommenderar tittar vi närmare på reportageserien om dagvattenutredningar. Här ges läsaren exempel på bra dagvattenutredningar, tips på vad en dagvattenutredning...

Hur räknar en på LEED-kriterier för dagvatten? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Hannes Öckerman, VA-guiden AB. Oktober 2017. Fråga Har någon erfarenhet av LEED-kriterier för dagvatten (miljömärkning av byggnader)? Det ser ut som att man...

Föroreningsreduktioner i dagvattendammar i Lunds kommun. Exjobb, LTH 2007

Sammanfattning Lunds kommun har insett att det är viktigt att jobba för en bättre dagvattenkvalitet. Kommunen satsar på byggnation av dagvattendammar för att få ner...

Dagvattenutredningar del 5: Hur tänker utföraren? reportage 2017

Tidigare i vår reportageserie om dagvattenutredningar har vi lyft fram exempel på bra dagvattenutredningar, redogjort för vad en bra utredning kan innehålla, intervjuat beställare...

Skyfallskartering i Kumla, Exjobb UU 2017

Sammanfattning En skyfallskartering har genomförts med 2D-hydraulisk modellering i Kumla med programvaran MIKE 21 Flow Model FM. De översvämningskartor som skapades användes för att identifiera...

Utredningsfrågor, Värmdö kommun 2016

En kortfattad checklista med generellt utredningsfrågor till dagvattenutredningar. Dokumentet har har tagits fram av VA- och renhållningsenheten på Samhällsbyggnadsavdelningen på Värmdö kommun. Den innehåller följande...

Redovisning dagvattenutredning, Vattengruppen Järfälla

Vattengruppen i Järfälla har tagit fram ett dokument som pekar ut det innehåll som bör finnas med i en dagvattenutredning. Dokumentet listar olika punkter...

Dagvattenutredningens innehåll, Söderköpings kommun

Söderköpings kommun har tagit fram en punktlista med frågeställningar som ska utredas i dagvattenutredningar.

Dagvattenutredningar del 4: Checklistor från kommuner, reportage 2017

I vår reportageserie om dagvattenutredningar har vi tidigare gett exempel på vad vi anser är bra utredningar, gått igenom vilket innehåll en utredning bör...

Checklista dagvattenutredningar i stadsbyggnadsprocessen, Stockholms stad 2015

Bakgrund Stockholms stad har tagit fram en dagvattenstrategi med ett tydligt fokus på en hållbar dagvattenhantering. Den lyfter fram stadens behov av grönskande, kvalitetshöjande men...

Senaste artiklarna