Start Taggar Tekniska utredningar

Tagg: Tekniska utredningar

Dagvattenutredning kv Månen. Sweco, 2008

Bakgrund JM AB har inom ramen för pågående planarbete för del av fastigheten Månen 11, Jönköpings kommun, gett SWECO VIAK i uppdrag att belysa möjligheterna...

Dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 mfl. Norconsult, 2008

Ur inledningen På uppdrag av Härryda kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning till detaljplan för del av Gallhålan 1:4 m. fl., Norra Önneröd. Inom...

Dagvattenutredning Almekärr 3:48. Norconsult, 2009

Ur inledningen På uppdrag av Lerums kommun har Norconsult AB utarbetat föreliggande dagvattenutredning för fastigheten Almekärr 3:48. Inom fastigheten finns det idag en park, Nyebroparken,...

Dagvattenutredning Sävja gård. Sweco, 2008

Sammanfattning SWECO har på uppdrag av JM AB undersökt förorenings- och flödesbelastning av dagvatten i samband med planerad exploatering av jordbruksmark till bostadsområde vid Sävja...

Dagvattenutredning för område vid Sisjövägen. Sweco, 2010

Bakgrund och syfte Stadsbyggnadskontoret upprättar tre detaljplaner för Sisjön. En trafikanalys och trafikförslag håller på att tas fram för att utgöra ett underlag för dessa....

Isabergsområdet, Stiftelsen Isabergstoppen. Norconsult, 2011

Sammanfattning Stiftelsen Isabergstoppen har givit Norconsult AB i uppdrag att utreda system för dagvattenhantering inom det område som omfattas av utredningsområdet för Isabergstoppen, strax sydöst...

Dagvattenutredning, Herrestads Torp 1:41 och 1:45 mfl i Uddevalla kommun. Tyrens, 2010

Inledning I detaljplan för fastigheterna Herrestads-Torp 1:41, 1:45 m.fl. prövas möjligheterna att skapa enny byggrätt för en bilhall och vägrestaurang. Av samrådsredogörelsen för detaljplanen framgår att...

Dagvattenutredning för Brunn centrum. WRS, 2010

Sammanfattning Tankar om att utveckla Brunn centrum har funnits en längre tid och är exempelvis nämnt i kommunens översiktsplan från 2003. Samhällsbyggnadskontoret håller för närvarande...

Dagvattenutredning Tyresö Näsby. Sweco 2011

Utredning i samband med nyexploatering i Tyresö kommun. Syftet med utredningen är att föreslå hållbara och lokala lösningar för dagvattenhanteringen. Fullständig referens: Banach A & Pirard...

Dagvattenutredning Åbro – Frölunda. Mölndals och Göteborgs Stad, 2009

Syfte Syftet med en dagvattenutredning är att klargöra dagvattensituationen samt hur dagvat-ten skall tas om hand i samband med att det sker en utbyggnad och...

Senaste artiklarna