Start Taggar Tekniska utredningar

Tagg: Tekniska utredningar

Dagvattenutredning Solvallastaden, Stockholm. Ramböll (2015)

Sammanfattning Solvalla Utvecklings AB planerar att bygga på egen mark söder om Solvalla travbana nordväst om Stockholm. De södra delarna av planområdet är Stockholms stads...

Dagvattenutredning Duvehed, Kungsbacka kommun. Ramböll (2015)

Sammanfattning Befintligt planområde ligger strax sydväst om Fjäråsstation nära E6 och järnvägen. Planområdet består idag av jordbruksmark. Kommande exploatering av området avser industriverksamhet med bland...

Dagvattenutredning Lillsjöhögen, Östersunds kommun. Ramböll (2015)

Sammanfattning Syftet med denna utredning är att översiktligt visa på vilka framtida dagvattenflöden och dagvattenföroreningar exploateringen av Lillsjöhögen 2:10 får på recipienten, samt att utreda...

Dagvattenutredning Täby IP. WSP (2016)

Sammanfattning Dagvatten från planområdet avleds i dag via ett befintligt markavvattningsföretag som avvattnar golfbaneområdet och idrottsplatsen och ansluter till allmänt dagvattensystem i Frejagränd. Recipient för...

Dagvattenutredning Söderby, Haninge kommun. WSP (2016)

Sammanfattning Detaljplanen Söderby 2:27 ska bebyggas med lägenheter och vårdboende. Existerande naturmark byts därmed ut till hårdgjorda ytor i form av tak och asfalt vilket...

Dagvattenutredning Barkarbystaden, Järfälla kommun. WSP (2016)

Sammanfattning Barkarbystaden II planeras inom ett område som är utsatt för översvämningar och åtgärder behöver vidtas för att möjliggöra bebyggelse här. Recipienten Bällstaån är samtidigt...

Dagvattenutredning Fyrklövern, Upplands Väsby kommun. WSP (2016)

Sammanfattning Tidigare har kapacitetsförhållandena i befintligt dagvattensystem i planområdet Fyrklöverna utretts och dagvattenutredning för upprättats. En mer detaljerad dagvattenutredning har även tagits fram samt en...

Dagvattenutredning Eriksberg och Ekebydalen, Uppsala. WSP (2016)

Sammanfattning Inom stadsdelen Eriksberg pågår planering av ett antal nybyggnationer och förtätningar i både större och mindre skala. Sammanlagt kan planerna leda till att antalet...

Dagvattenutredning Trumtorp, Eskilstuna. Norconsult (2015)

Sammanfattning Denna dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanering av framtida bebyggelse i Trumtorp. Planområdet består av ca 11 ha naturmark och är beläget...

Dagvattenutredning Kvastbruket, Västerås. Norconsult (2015)

Sammanfattning och slutsatser Denna dagvattenutredning har tagits fram i samband med detaljplanering av framtida industribebyggelse i Kvastbruket. Planområdet har en area på ca 60 ha...

Senaste artiklarna