Start Taggar Markavvattningsföretag

Tagg: Markavvattningsföretag

Går det släppa dagvatten nedströms ett sjösänkningsföretag?

Bengt Jonsson, tidigare tekniskt råd vid MÖD, besvarar en fråga om huruvida det skulle vara juridiskt möjligt att släppa ut dagvatten strax nedanför ett...

Avveckla markavvattningsföretag i form av ledning delvis på privat mark – hur bör kommunen agera?

Kommunen har utan formellt beslut övertagit ansvaret för ett markaavvattningsföretag, bestående av en ledning som till delar ligger på privat mark. Hur bör kommunen...

Är det möjligt att utnyttja överkapacitet i dikningsföretag till avledning av dagvatten?

Vad påverkar möjligheten att utnyttja eventuell överkapacitet i ett dikningsföretag till avledning av dagvatten från ett nytt detaljplanelagt område? Gästexpert Bengt Jonsson, agronom och tidigare...

Vilka åtgärder eller ändringar kan trigga en omprövning av ett markavvattningsföretag?

Kan avledning av dagvatten från en ny detaljplan till ett markavvattningsföretag trigga en omprövning av företaget? Gästexpert Bengt Jonsson, agronom och  tidigare tekniskt råd...

Kan fastighetsägare vägra anslutning av dagvatten från ny detaljplan som leds genom fastigheten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågor om en ny detaljplan där dagvatten från den nya planen behöver ledas genom en nedströms liggande enskild...

Dela på kostnader för damm som tar emot dagvatten från befintligt dike?

VA-huvudmannen planerar att anlägga en ny dagvattendamm och vill utreda möjligheten att leda vatten från ett befintligt dike till dammen. Är det möjligt att...

Tips och råd om dagvatten och åkermark

Länsstyrelsen Östergötland ger i en ny skrift tips och råd till jordbrukare för att undvika problem med dränering av åkermark, ökat behov av dikesunderhåll...

Avtal för avledning av dagvatten till enskild fastighet eller markavvattningsföretag

Lantbrukarnas Riksförbund har tagit fram en avtalsmall som ska underlätta en överenskommelse när kommunen vill avleda dagvatten till en enskild fastighet eller ett markavvattningsföretag....

Avleda dagvatten till markavvattningsföretag som fallit i glömska?

VA-guidens expert Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om hur man går tillväga vid avledning av dagvatten till ett "avsomnat"...

När är ett dike ett dike?

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. FRÅGA När är ett dike ett dike, och när är ett dike en del av det...

Senaste artiklarna