Start Taggar Markavvattningsföretag

Tagg: Markavvattningsföretag

Kan fastighetsägare vägra anslutning av dagvatten från ny detaljplan som leds genom fastigheten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågor om en ny detaljplan där dagvatten från den nya planen behöver ledas genom en nedströms liggande enskild...

Dela på kostnader för damm som tar emot dagvatten från befintligt dike?

VA-huvudmannen planerar att anlägga en ny dagvattendamm och vill utreda möjligheten att leda vatten från ett befintligt dike till dammen. Är det möjligt att...

Tips och råd om dagvatten och åkermark

Länsstyrelsen Östergötland ger i en ny skrift tips och råd till jordbrukare för att undvika problem med dränering av åkermark, ökat behov av dikesunderhåll...

Avtal för avledning av dagvatten till enskild fastighet eller markavvattningsföretag

Lantbrukarnas Riksförbund har tagit fram en avtalsmall som ska underlätta en överenskommelse när kommunen vill avleda dagvatten till en enskild fastighet eller ett markavvattningsföretag....

Avleda dagvatten till markavvattningsföretag som fallit i glömska?

VA-guidens expert Jonas Christensen, jurist vid Ekolagen Miljöjuridik, svarar på en fråga om hur man går tillväga vid avledning av dagvatten till ett "avsomnat"...

När är ett dike ett dike?

Expertfråga besvarad av Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik AB. Augusti 2017. FRÅGA När är ett dike ett dike, och när är ett dike en del av det...

Dom om åtgärd och omprövning av markavvattningsföretag. MMÖD 2015

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål M 6639-14 den 18/12-2015 Målet gäller ett markavvattningsföretag från 1932. Nu vill ett bolag kulvertera en...

Vägledning om markavvattningsföretag, Miljösamverkan Sverige 2015

Utdrag ur förordet Eftersom kontakt med markavvattningsföretag är vanligt i samband med tillsynen finns ett behov av att ha kunskap om frågor som rör företagen....

Senaste artiklarna