Vilka åtgärder eller ändringar kan trigga en omprövning av ett markavvattningsföretag?

Kan avledning av dagvatten från en ny detaljplan till ett markavvattningsföretag trigga en omprövning av företaget? Gästexpert Bengt Jonsson, agronom och  tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen (MÖD) svarar vilka åtgärder eller ändringar som kan trigga en omprövning.

FRÅGA

Jag undrar vilka åtgärder eller ändringar kan trigga en omprövning av ett markavvattningsföretag?

SVAR

EXPERTBengt JonssonCivilingenjör och agronom. tidigare tekniskt råd, MÖD

I 7 kap 17 § lag (1998:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet (LSV) finns bestämmelser om omprövning av markavvattningsföretag (markavvattningssamfälligheter). Där anges att en samfällighet kan omprövas om det inträffat ändrade förhållanden som inte i ringa mån inverkar på frågan om sättet för verksamhetens bedrivande, kretsen av deltagare eller kostnadsfördelningen mellan dem.  Med begreppet verksamhetens bedrivande menar lagstiftaren förmodligen även markavvattningsföretagets utförande.

Markavvattningsföretagets vattenanläggningar (diken, rörledningar, vallar mm) har dimensionerats och utformats med hänsyn till avrinningsområdet och båtnadsområdet (det markområde som har nytta av avvattningen). Olika förändringar inom dessa områden kan leda till att företaget bör omprövas.

Om mark inom avrinningsområdet exploateras kan flödesförhållandena förändras så att behov finns att uppdimensionera diken och rörledningar inom markavvattningsföretaget. Vatten från exploaterade ytor kan leda till ökat behov av underhåll av öppna diken på grund av erosion och snabbare igenväxning. Här är det främst fråga om dagvatten från bebyggelse, industriområden och större vägar.

Äldre markavvattningsföretag kan ha förändrats under årens gång. Öppna diken har lagts igen med rör eller fördjupats och breddats, diken har getts en annan sträckning etc.  Genom en ansökan om omprövning kan dessa förändringar prövas och legaliseras.

Om mark som ligger inom båtnadsområdet exploateras påverkas markavvattningsföretaget direkt på flera sätt. Förutom att företagets anläggningar ska ta emot dagvatten kan diken och rörledningar behöva läggas om och delar av företaget kan ibland behöva avvecklas.  Exploatering av mark inom båtnadsområdet leder till att den fastställda kostnadsfördelningen mellan deltagarna i samfälligheten blir inaktuell och måste uppdateras. Exploatering kan även medföra att underhållskostnaderna ökar genom försämrad tillgänglighet till diken och rörledningar samt att rensmassor inte längre kan läggas vid sidan om diken utan måste transporteras bort.

Anläggande av våtmark kan påverka markavvattningsföretag på olika sätt. Grundvattennivåerna i området kan förändras och försämra möjligheterna till dränering. Ligger våtmarken inom båtnadsområdet kan kostnadsfördelningen mellan deltagarna behöva revideras. Våtmarken kan även leda till ökade underhållskostnader genom försämrad tillgänglighet till diken och rörledningar.

Andra förändringar inom båtnadsområdet som kan trigga behovet av omprövning är om det skett en fastighetsreglering. Båtnadsområdets utbredning ändras inte med de fastigheter som ligger inom området kan få en annan fastighetsbeteckning och areal vilket medför att kostnadsfördelningen blir inaktuell och måste revideras. Är förändringarna omfattande kan en omprövning initieras av lantmäterimyndigheten enligt 7 kap. 20 § LSV. Ofta kan dock förändringen hanteras genom att berörda markägare tecknar en överenskommelse som sedan efter ansökan kan godkännas av mark- och miljödomstolen, se 7 kap. 18 § LSV.

Olika myndigheter kan ansöka om omprövning av ett markavvattningsföretag till förmån för allmänna intressen. Det skulle kunna vara ex restaureringar av sänkta sjöar eller biotopvårdsåtgärder. Omprövningen får inte leda till att markavvattningsföretaget inte längre kan bedriva verksamheten eller att verksamheten avsevärt försvåras.

Sammanfattningsvis kan följande åtgärder trigga ansökan om omprövning av ett markavvattningsföretag vid mark- och miljödomstolen.

  • Ändrad markanvändning inom avrinningsområdet eller båtnadsområdet såsom bebyggelse, vägbygge, anläggande av våtmark och omvandling av åkermark till skogsmark
  • Behov av att avleda dagvatten till markavvattningsföretagets vattenanläggningar
  • Behov att pröva och legalisera ändringar som skett av vattenanläggningarna
  • Fastighetsreglering inom båtnadsområdet som leder till ändrad fastighetsbeteckning och areal på de fastigheter som ingår i företaget.
  • Deltagare och berörda parter kan genom en överenskommelse, som godkänns av mark- och miljödomstolen, ändra deltagarkretsen och andelstal eller avveckla företaget. Är det inte möjligt att teckna en överenskommelse kan frågorna prövas genom omprövning.
  • Omprövning till förmån för allmänna intressen som ex sjörestaureringar och biotopvårdsåtgärder

Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.