Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Ensam stuga i stor skog

Hur bör vi bedöma bristfälliga avlopp i mycket glesbebyggda områden?

Fråga: På VA-guidens utbildning i juridik och teknik i december 2020 pratade vi ju en hel del om nyttan av skyddsåtgärderna. Vi har inventerat...
Urindroppe med morot och äpple

Kan vi kräva att urin inte ska spädas med vatten vid spridning?

Fråga: Är det rimligt att kräva att uppsamlad urin inte späds ut med vatten? Att få till bra torra lösningar kan ju minska risker från...

Kan tillsynsmyndigheten bli tvungen att bekosta vissa utredningar?

Fråga: Jag deltog på webbutbildningen Juridik och teknik för små avlopp 1-2/12 och då tog du Jonas upp officialprincipen enligt 23 § Förvaltningslagen, att...
rör från hus

Vad är den enklaste BDT-vattenhanteringen som bedöms vara anmälningspliktig?

Fråga: Var går gränsen för när hantering av spillvatten räknas som en avloppsanordning och därmed är anmälningspliktig? Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 bör det innefatta...

Finns någon definition av hur mycket vistelse i huset som fritidsboende innebär?

Fråga: Jag undrar om det finns någon definition på fritidsboende? Finns det något antal veckor som avses maximalt med begreppet "fritidsboende"? Vi har gamla tillstånd...

Hur många spridarrör kan kopplas till en fördelningsbrunn?

Fråga: Jag har en fråga angående hur många spridarrör man kan ha kopplade till en fördelningsbrunn? Finns det något maxantal? Någonstans (för längesedan) har jag...
Y-koppling på ett av spridarrören

Förgrening på ena spridarröret – det är väl inte OK?

Fråga: Får en infiltrationsbädd som ska vara fördelad 3*10 anläggas enligt bilden ovan? Fördelningsbrunnen har två utlopp. Sedan kommer ett Y-rör efter ena utloppet. Jag...
Mamma med son dricker vatten från bäck

Ytvatten som dricksvattentäkt – vilka krav på avloppsanläggningen?

Fråga: Vi behöver expertsvar angående ytvatten som används som dricksvattentäkt och vilket reningskrav som kan ställas på avloppsanläggningen. Bakgrund: Det har börjat dyka upp fall...

Kan LOD i detaljplan hamna i konflikt med inrättande av verksamhetsområde för dagvatten?

Kommunen vill inrätta verksamhetsområde för dagvatten i ett bostadsområde med uttryckt LOD som förutsättning i detaljplanen. Skulle det kunna hamna i konflikt med 11...

Prioritering av VA-utbyggnad – Hur ska vi tolka vägledningen?

I den här frågan svarar två av VA-guidens experter, Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik och Mats Johansson, Ecoloop på frågor om hur man ska tolka...

Senaste artiklarna