Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Ingår dagvatten i begreppet ”avlopp” i äldre avstyckningsplaner, byggnadsplaner mm?

I ett tidigare expertsvar beskriver Jonas Christensen, miljöjurist vid Ekolagen Miljöjuridik, huruvida dagvatten ingår i tidigare fattade beslut om verksamhetsområde för vatten- och avloppsledningar....

Måste vi fatta beslut om att upphäva förbudsföreläggandet när avloppet är åtgärdat?

Mathias Hultberg på VA-guiden svarar att förbudet normalt sett förfaller när den nya avloppsanläggningen är tagen i bruk, men att det är bra att...

Avgiftsskyldighet för obemannad tankstation och foodtruck utan hjul?

Gilbert Nordenswan, från juristfirman Nordenswan Carlsson svarar på frågor om avgiftsskyldighet dels för en obemannad tankstation och dels för ett hämtmatsföretag vars byggnad kan...

Gäller servitutet efter avstyckning av fastigheten?

Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter förklarar vad ett officialservitut och ett avtalsservitut är. Om det handlar om ett officialservitut och avloppsanläggningen är samma...

Går det att sekretessbelägga information om verksamhetsområde för VA?

Kan kommunen sekretessbelägga uppgifter om verksamhetsområde för VA eller information i VA-plan med tanke på främmande makter och säkerhetsläget i världen? Johanna Lindqvist från...

VA-huvudmannens ansvar att avleda skyfallsflöden från instängd detaljplan?

Vilket ansvar har VA-huvudmannen att avleda skyfallsflöden från en instängd detaljplan som bara kan avvattnas via det allmänna ledningsnätet? Vilka flödeskrav på avtappningen från...

Parallella beslut om detaljplan och verksamhetsområde för VA?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om det är juridiskt korrekt att besluta om detaljplan innan beslut fattas om verksamhetsområde för VA...
Område med hus sett från ovan. Skog och vattendrag i bakgrunden.

Hur hantera nya små avlopp i områden med äldre byggnadsplaner?

Enligt byggnadsplanerna från 1960- och 1970-talet får spillvatten från WC inte infiltreras på fastigheterna. Många har sluten tank och miljökontoret frågar hur de bör...

Redaktionen väljer fem favoriter bland VA-konsulten Peter Nilssons expertsvar

VA-konsulten Peter Nilsson har fyllt 75 år och går nu i pension. Under många år har han varit en klippa i VA-guidens expertpanel och...
Man håller i slamsugningsslang som suger slam i trekammarbrunn

Vad kan miljökontoret göra för att underlätta slamtömmarnas arbetsmiljö?

Gästexpert Sven Lundgren, chefsjurist på Avfall Sverige, svarar att svårigheter med slamtömningen inte tar bort entreprenörens skyldighet att tömma slamavskiljarna. Däremot kan de ta...

Senaste artiklarna