Start VA-planering

VA-planering

Del 4: Länksammanställning – olika kommuners dokument om va-planering

Här är den fjärde och sista delen i VA-guidens länksammanställning av olika kommuners va-planeringsdokument. Vi är framme vid kommunerna T till Ö.Med länksammanställningarna vill...

Nominera till Miljömålspriset 2019

Vet du en organisation, ett företag eller en person som har gjort något bra för miljön och som kan inspirera andra? Det går att...

Värnamo kommun har en ny va-plan

Ny va-plan och va-översikt Värnamo kommun har en ny va-plan som antogs slutet av november 2018. Va-planen innehåller förutom den långsiktiga planen även andra delar....

Va-plan för Älvdalen remissversion från 2018

Genom ett förvaltningsövergripande arbete i Älvdalens kommun tillsammans med NODAVA  (Norra Dalarna Vatten & Avfall) och i samverkan med grannkommuner och Länsstyrelsen har en va-plan för Älvdalens...

Tonvis med mat och dryck i avloppen varje år

Så här strax efter jul- och nyårsfirande med överfyllda julbord finns det säkert en hel del rester kvar i kylskåpen runt om i Sverige....

Tillsyn enligt LAV och ett stöd i va-planeringen för kommuner i Västmanlands län

Länsstyrelsen i Västmanland har under 2018 tagit fram en rapport som ska underlätta och öka den egeninitierade tillsynen utifrån lagen om allmänna vattentjänster och...

Handbok för kommuner som stöd i den strategiska vattenplaneringen

I början av december deltog VA-guiden under en slutpresentation av Handbok för strategisk kommunal vattenplanering. Planera och ta in vattenfrågan tidigt i processen ”Rätt...

God jul önskar VA-guiden

Ibland är det svårt att hitta rätt julklapp. Ibland är det väldigt lätt. Vår julgåva går i år till att hjälpa de cirka 2,1...

Dom om kommunens skyldig att inrätta allmän va-anläggning. MMÖD 2018

En lågt belägen fastighet i ett område har stora problem med tillrinnande dagvatten från omgivningen. Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen föreligger det...

Bidragsregn till flera olika projekt för att minska övergödning

21 miljoner delas ut av Havs- och vattenmyndigheten till 11 olika projekt i syfte att öka kunskapen om internbelastning av fosfor i sjöar och...

Senaste artiklarna