Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Finns praxis för avgiftsbefrielse om vattnet från den enskilda brunnen är tjänligt med anmärkning?

VA-guidens expert Maria Hübinette från Kungälvs kommun svarar på frågor om det finns praxis eller annan vägledning för bedömning av behovet av allmänt dricksvatten...

Finns det en definition av ”planmässigt samband”?

Jonas Christensen, miljöjurist från Ekolagen Miljöjuridik tittar på definitionen av begreppet planmässigt samband kopplat till bedömningen av behovet av allmänt VA. Vad säger till...

Får fastighetsägaren koppla bort sin granne från den gemensamma infiltrationen?

Tre fastigheter är anslutna till samma infiltrationsbädd, utan att ha något skrivet avtal. Kan två av grannarna koppla bort den tredje för att den...

Vilket ansvar har VA-huvudmannen vid tillfälligt dämda dagvattenutlopp?

Hur ser VA-huvudmannens ansvar ut, när tillfälligt höga nivåer i hav eller vattendrag blockerar dagvattenutlopp så att det sker marköversvämning redan vid normala regn?...

Vad är ett genomförandevatal?

Är genomförandeavtal inte ett eget typ av avtal, utan kanske ett annat ord för markanvisningsavtal och exploateringsavtal? Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl reder ut...

Klagomål på översvämmad tomt efter regnigt 2023 – vad kan miljökontoret göra?

En fastighet har nyligen blivit översvämmad vid upprepade tillfällen redan vid vanliga regnväder. Orsaken, enligt miljökontoret, är den regniga sommaren och hösten 2023 som...

Hur ska vi tänka när fastighetsägaren har kopplat på ett hushåll till på befintlig avloppsanläggning?

I ett tillstånd från 1991 framgår det inte hur många hushåll som får anslutas till avloppsanläggningen, men enligt situationsplanen i ansökan ska det bara...
Färgglada pjäser skyddas av händer.

Vilken rättskraft har ett tillstånd enligt föreskrifterna för vattenskyddsområdet?

I vattenskyddsföreskrifterna står det att utsläpp av avloppsvatten kräver tillstånd. Frågeställaren undrar vilken rättskraft ett sådant tillstånd får då man i framtiden eventuellt vill...

Icke-försämringskrav för skyfall i detaljplaner?

En utgångspunkt i detaljplaner är att dagvattenavrinningen inte får leda till någon försämring av miljökvalitetsnormer i recipienten. Finns det något juridiskt stöd för att...

Hur hanteras avgiftsskyldigheten när en fastighet har delats utan VA-huvudmannens vetskap?

En VA-ansluten fastighet har delats och delningen upptäcks i efterhand. Hu bör VA-huvudmannen förhålla sig till det? Expertpanelens Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar. FRÅGA Hur...

Senaste artiklarna