Start Taggar Fråga experten

Tagg: Fråga experten

Åtgärder för att minska problem med erosion vid dagvattenutlopp?

Thomas Larm, dagvattenexpert vid StormTac, ger förslag på åtgärder som kan vidtas för att minska problem med erosion i anslutning till ett utlopp för...
Rött hus vis grusväg.

Kan VA-huvudmannen vägra att bygga ut VA?

VA-planeringsexperten och miljörättsadvokaten Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågan om VA-huvudmannen kan vägra att bygga ut allmänt VA i ett område. FRÅGA Kommunen har...

Är det möjligt att utnyttja överkapacitet i dikningsföretag till avledning av dagvatten?

Vad påverkar möjligheten att utnyttja eventuell överkapacitet i ett dikningsföretag till avledning av dagvatten från ett nytt detaljplanelagt område? Gästexpert Bengt Jonsson, agronom och tidigare...

Tillstånd i efterhand för befintliga anläggningar – hur ska vi tänka?

Frågan handlar om att man vid tillsyn hittat två infiltrationsanläggningar som saknar tillstånd och undrar har det är lämpligt att gå tillväga då fastighetsägarna...
juridikklubba

Hur bör man gå till väga om man vill ompröva ett tillstånd?

Frågan gäller vad man behöver tänka på om man vill ompröva ett tillstånd för en avloppsanläggning. Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar att det krävs...

Behövs större krav på skyddsavstånd när berg ligger nära under den markbaserade avloppsanläggningen?

Frågan gäller vad man behöver tänka på när berg ligger relativt nära under en markbaserad anläggning. David Eveborn, SGU, svarar att ytligt berg är...
Två leriga hjulspår i skogen.

Kan vi neka tillstånd med hänvisning till att vägen bara är farbar under en del av året?

Frågan gäller en ansökan om tillstånd, men där slambilen bara kan ta sig fram under delar av året. VA-guidens Björn Eriksson redogör för några...
Bilden visar en liten asfalterad väg med ett vattenfyllt dike intill. Väg och dike omges av träd. Det är vår.

Vem ska förvalta vägdiken för dagvattenhantering i område där kommunen ska bygga ut allmänt VA?

Anders Eckerstig från Torkel Öste Fastighetskonsulter svarar på en fråga om vem som ska förvalta vägdiken för dagvattenhantering i ett omvandlingsområde där kommun ska...

Tillståndet som följts är felaktigt – hur kan vi gå vidare?

Frågan gäller en situation där det står i tillståndet att fosforfiltret ska placeras direkt efter slamavskiljaren. Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar att om kommunen...

Hur ska vi se på BDT-vattenfilter i mer tätbebyggda områden?

Frågeställaren har hittills mest sett BDT-filter som en lösning för fritidshus där slambilen inte kan ta sig fram. Nu får kommunen in fler ansökningar...

Senaste artiklarna