Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

Det nya dricksvattendirektivet – vilka är de stora förändringarna?

På världsvattendagen den 22 mars anordnade Utvecklingscentrum för vatten och Ecoloop ett webbinarium som på förmiddagen handlade om det nya dricksvattendirektivet. I den här...

Kan tillsynsmyndigheten bli tvungen att bekosta vissa utredningar?

Fråga: Jag deltog på webbutbildningen Juridik och teknik för små avlopp 1-2/12 och då tog du Jonas upp officialprincipen enligt 23 § Förvaltningslagen, att...
rör från hus

Vad är den enklaste BDT-vattenhanteringen som bedöms vara anmälningspliktig?

Fråga: Var går gränsen för när hantering av spillvatten räknas som en avloppsanordning och därmed är anmälningspliktig? Enligt Naturvårdsverkets handbok 2008:3 bör det innefatta...
Mamma med son dricker vatten från bäck

Ytvatten som dricksvattentäkt – vilka krav på avloppsanläggningen?

Fråga: Vi behöver expertsvar angående ytvatten som används som dricksvattentäkt och vilket reningskrav som kan ställas på avloppsanläggningen. Bakgrund: Det har börjat dyka upp fall...

Kan LOD i detaljplan hamna i konflikt med inrättande av verksamhetsområde för dagvatten?

Kommunen vill inrätta verksamhetsområde för dagvatten i ett bostadsområde med uttryckt LOD som förutsättning i detaljplanen. Skulle det kunna hamna i konflikt med 11...

Prioritering av VA-utbyggnad – Hur ska vi tolka vägledningen?

I den här frågan svarar två av VA-guidens experter, Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik och Mats Johansson, Ecoloop på frågor om hur man ska tolka...

Bräddning av avloppsvatten – Vad säger juristen?

Miljöjurist Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar på hur bräddning av avloppsvatten ska hanteras rent juridiskt av verksamhetsutövaren och tillsynsmyndigheten. FRÅGA Kommunen har vid några tillfällen...
jordskred

Vem ska betala för geoteknisk undersökning vid skredrisk?

Fråga: Vi har områden i vår kommun som är karterade som riskområden för ras och skred där MSB och SGI gjort en bedömning att...
kommunikation

Fastighetsägaren kan inte kommunicera – hur gör vi med förbudet?

Fråga: Vi undrar hur ett beslut ska expedieras när fastighetsägaren har sjukdom som innebär att hen inte kan prata eller göra sig förstådd (stroke)....
antika nycklar

Det är OK att förelägga flera personer i samma beslut

Fråga: Jag har en fråga gällande adressat till ett förbud/föreläggande. I ett tidigare svar på VA-guiden, Måste beslut om förbud av utsläpp vara riktade...

Senaste artiklarna