Start Taggar Juridik

Tagg: Juridik

Röd lada övervuxen med gröna växter

Hur går vi vidare vid tillsyn när vi inte hittar avloppsanläggningen?

Miljöjurist Kristina Ståhl-Gustafsson beskriver miljökontorets juridiska möjligheter om inspektörerna inte lyckas lokalisera avloppsanläggningen. Hon poängterar att det behövs kunskap om förhållandena på platsen för...
rött hus med vita knutar med fruktträd

Hur ska man upphäva förbud med vite och ta bort anteckning ur fastighetsregistret?

Mathias Hultberg från VA-guiden svarar att ett beslut med vite upphävs på samma sätt som ett beslut utan vite. Det behövs inte något beslut...

Lösa dricksvattenbristfrågor på en ö med miljöbalken eller LAV?

I frågeställarens kommun är det problem med vattenbrist på en mindre skärgårdsö. Den mest ekonomiska och miljömässigt hållbara lösningen är att åtgärder görs på...

Kan behovet enligt nya LAV uppfyllas med en planerad gemensamhetsanläggning?

Är en planerad gemensamhetsanläggning för 20-30 fastigheter tillräcklig för att behovet ska anses uppfyllt enligt nya lagen om allmänna vattentjänster? Hur kan VA-huvudmannen säkerställa...

Dela på kostnader för damm som tar emot dagvatten från befintligt dike?

VA-huvudmannen planerar att anlägga en ny dagvattendamm och vill utreda möjligheten att leda vatten från ett befintligt dike till dammen. Är det möjligt att...

Krav på rening av dagvattenutsläpp vid badstrand?

Hur bör tillsynsmyndigheten tänka vad gäller krav på rening av dagvatten som släpps ut vid badstrand? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar på vilka miljömässiga...

Dom från Hovrätten: Inget skadeståndsansvar i PFAS-målet i Ronneby

I tingsrätten dömdes Ronneby Miljö och Teknik skyldig att betala skadestånd till ett antal personer som väckt talan mot VA-bolaget, på grund av höga...

Vad kan man reglera i ett avtalsservitut för ett enskilt avlopp?

Daniel Markänger går igenom relevant lagstiftning och en dom från Högsta domstolen och konstaterar att svaret på rubrikfrågan är att ägarandelar etc bör regleras...

Påverkansarbete och sammanställningar kring förslaget till nytt avloppsdirektiv

I oktober i år lade EU-kommissionen fram ett nytt förslag till avloppsdirektiv. Frågan är vad som händer nu i arbetet med förslaget? Här är...

Har nämnden rätt att ta principbeslut om förbud, bevisbörda och omprövning av små avlopp?

Jonas Christensen kommenterar ett par principiella beslut som Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Växjö fattat under 2022 som rör små avlopp. Jonas motiverar och förklarar...

Senaste artiklarna