Start Taggar Prövning

Tagg: Prövning

Tillståndsbeslut och villkor för små avlopp – dokumentation från två webbinarier 2024

Miljöjuristen Jonas Christensen gav generella råd om att skriva villkor och diskuterade med Maria Hübinette från Kungälvs kommun om tillståndsbeslut med villkor utifrån ett...
Röd stuga med vita knutar i skogsbrynet. I förgrunden ett stort träd och vårblommor.

17-18 april, Grundläggande teknik och juridik för små avlopp – webbutbildning

Välkommen till en grundläggande utbildning om små avlopp via webben. Under de två dagarna varvas föreläsningar med diskussioner samt en och annan gruppövning. Sista...

Hur ska vi tänka vid ansökan om avlopp när det finns obebyggda tomter nedströms?

Miljöjurist Jonas Christensen resonerar kring situationen när en ansökan om enskilt avlopp kommer in och det finns obebyggda tomter nedströms. Han menar att det...
juridikklubba

Hur bör man gå till väga om man vill ompröva ett tillstånd?

Frågan gäller vad man behöver tänka på om man vill ompröva ett tillstånd för en avloppsanläggning. Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar att det krävs...
Två leriga hjulspår i skogen.

Kan vi neka tillstånd med hänvisning till att vägen bara är farbar under en del av året?

Frågan gäller en ansökan om tillstånd, men där slambilen bara kan ta sig fram under delar av året. VA-guidens Björn Eriksson redogör för några...

Kan vi godkänna en avloppsanläggning på jordbruksmark?

Jonas Christensen på Ekolagen Miljöjuridik närmar sig frågan om att ta jordbruksmark i anspråk för en avloppsanläggning. Han hänvisar till relevanta paragrafer i miljöbalken,...

Vilka åtgärder eller ändringar kan trigga en omprövning av ett markavvattningsföretag?

Kan avledning av dagvatten från en ny detaljplan till ett markavvattningsföretag trigga en omprövning av företaget? Gästexpert Bengt Jonsson, agronom och  tidigare tekniskt råd...

Dokumentation från webbinarium 3 maj – sammanställning av enkät om miljökontorens prövning av små avlopp

Den tredje maj hölls avloppsguidens användarförenings årsmöte 2023. I samband med årsmötet anordnades ett webbinarium där VA-guiden presenterade sin sammanställning av svaren på enkäten...

Miljökontorens prövning av små avlopp, sammanställning av enkät hösten 2022

Avloppsguidens användarförening synliggör hur olika miljökontor arbetar. Ta del av sammanställningen av 45 frågor om miljökontorens handläggning av ansökningar och anmälningar. Syftet med enkäten...
juridikklubba på kalender

Gäller tillståndsbeslutet alltid i fem år eller kan vi anpassa giltigheten efter tidpunkten för utsläppsförbudet?

VA-guidens Mathias Hultberg svarar att man inte kan sätta en kortare giltighetstid för tillståndet, utan det är 19 § Förordningen om miljöfarlig verksamhet och...

Senaste artiklarna