Start Taggar Bygglov

Tagg: Bygglov

Bygglovsavdelningens ansvar att se till att marken är lämplig innan bygglov ges?

Vad har bygglovsavdelningen för ansvar att se till att marken är lämplig att bebygga innan bygglov? Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, svarar på frågan som...

Använda 4 kap. 14 § PBL för att säkerställa dagvattenhantering innan bygglov ges?

Carl-Gustaf Hagander, arkitekt och tidigare tekniskt råd vid Mark- och miljööverdomstolen, svarar på en fråga om huruvida det går att tillämpa 4 kap. 14...

Ny vägledning om prövning av vattenförsörjning vid bygglov och förhandsbesked

Boverket har publicerat en ny vägledning för prövning av vattenförsörjning utanför detaljplan. Syftet med vägledningen är att ge stöttning vid handläggning av förhandsbesked och...

Vad gäller om exploatören vill frångå dagvattenlösningen i bygglovet?

Agnes Larfeldt, miljörättsadvokat på Agnes Advokater svarar på vem som ansvarar för att pumpa av dagvattnet från fastighet till förbindelsepunkten och vad som gäller...

Filmad lägesrapport för Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande

Hur går arbetet med Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande? Utredningen vars syfte är att göra en översyn av reglerna i plan- och...

Senaste artiklarna