Start Taggar Föroreningar

Tagg: Föroreningar

Kommunikation kring PFAS – referat från nätverksträff

Under maj anordnade Svenskt Vatten en nätverksträff om PFAS med tre spår: uppströmsarbete, reningsmetoder och kommunikation. Jenny Holmberg, Mälarenergi, var en av föreläsarna och...

Hur giftig är avrinningen från olika byggnadsmaterial?

Avrinning från kopparplåt har stark skadlig effekt på flera vattenlevande organismer. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Luleå tekniska universitet,...

AI ska avslöja toxiska vattenprover

Forskare vid Stockholms universitet har fått EU-anslag för att utveckla projektet LearningStructurE som ska optimera dagens analysmetoder för att hitta föroreningar. Med hjälp av...

PFAS-domen i Uppsala – Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga

Mark- och miljööverdomstolen anser att Försvarsmakten är skadeståndsskyldiga för den PFAS-rening som Uppsala Vatten fått installera. De ska betala 37 miljoner plus rättegångskostnader för...

Hur uppnås en bättre dagvattenhantering inom järnvägssektorn?

Forskare vid Luleå tekniska universitet har i ny rapport sammanställt kunskap om vilka föroreningar som järnvägsinfrastruktur bidrar med till dagvatten och ger förslag på...

Vilka skräpföremål når dagvattenutloppen?

Stockholm Vatten och Avfall och Håll Sverige Rent har i ett pilotprojekt använt sig av en nyutvecklad ”nätstrumpa” för att ta reda på vilken...

Högsta domstolen fastställer VA-bolags skadeståndsskyldighet gällande PFAS-exponering

Under 2014 uppmättes bland de högsta PFAS halterna i världen i blodet hos kommuninvånare i Kallinge. Invånarna hade fått dricksvatten levererat från kommunens vattenverk...

Vilka krav kan ställas på fastighetsägare för att sanera förorenade dagvattenledningar?

Provtagning av dagvatten och sediment i det interna ledningsnätet på en fastighet visar förhöjda halter koppar, zink och oljekolväten. Kan ledningarna anses vara miljöfarlig...

Föroreningar i avrinning från byggnadsmaterial – referat från webbinarium

Under ett webbinarum i slutet av november berättade Alexandra Müller vid Luleå Tekniska Universitet om sin forskning gällande föroreningar i avrinning från olika byggnadsmaterial....

Bubbelbarriären i Uppsala – ett år senare

I slutet av november 2021 invigde Uppsala kommun en testanläggning som använder luftbubblor för att fånga upp skräp i Fyrisån. Projektledare David Berg delar...

Senaste artiklarna