Start Taggar Miljösamverkan

Tagg: Miljösamverkan

Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av spillvattennätet

Ett projekt inom organisationen Miljösamverkan Skåne har resulterat i ett nytt handläggarstöd för att stärka tillsynen av det kommunala spillvattennätet. Med hjälp av tillsyn...

Nytt handläggarstöd ska underlätta kravställning på dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Under hösten 2021 startade Miljösamverkan Sverige ett nytt projekt om villkor och försiktighetsmått för förorenat dagvatten från miljöfarliga verksamheter. VA-guiden har ställt några frågor...

8 filmklipp om att bedriva miljötillsyn

Miljösamverkan Sverige har tagit fram filmade föredrag om grundläggande miljöbalkstillsyn. I åtta avsnitt redogör miljökonsult Mia Jameson för grunderna för myndighetsutövning generellt och tillsyn...

Provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk ska förbättras med nationellt projekt

Planerar ni för hösten och behöver uppdatera er organisation om provtagning och flödesmätning vid avloppsreningsverk? Miljösamverkan Sverige har ett nystartat nationellt tillsynsprojekt kring frågorna. Projektet...

Vägledning vid bedömning av hög skyddsnivå för små avloppsanläggningar samt råd om rimlighetsavvägning

Vägledning vid bedömning av hög skyddsnivå för små avloppsanordningar (upp till 25pe) samt Råd om rimlighetsavvägning vid prövning och tillsyn. Miljösamverkan Östergötland, MÖTA, Juli 2015 Författare:...

Vägledning vid bedömning av avloppsanordningars funktion, MÖS 2013

Miljösamverkan Östra Götaland, 2013. 8 sidor. Ur metodbeskrivningen: Projektet består av två delar. I första delen inhämtades uppgifter från länets kommuner om hur man bedömer bland annat...

Vägledning i handläggning av minireningsverk

Miljösamverkan Sydost, 2014 Vägledning i handläggning av minireningsverk Rapport från Miljösamverkan Sydost, 2014. Författare: Kristina Erlandsson, Oskarshamns kommun; Mattias Gerdin, Region Gotland; Fredrik Gustafsson, Länsstyrelsen på Gotland Sidor:...

Slutrapport – Minireningsverk – Miljösamverkan Halland

Miljösamverkan Halland, 2014 Slutrapport - Minireningsverk Sidor: 26 sidor Ur rapporten Projektet Minireningsverk startade 2013-03-28 inom ramen för Miljösamverkan Halland. Miljö- och hälsoskyddskontoren i Halland har erfarenhet av...

Lathund för tillsyn gällande avlopp inom vattenskyddsområde

En allmänt hållen lathund av Miljösamverkan Västra Götaland 2011. Den tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Obs! Förutsättningarna är...

Begäran om tillsynsvägledning och kommentarer angående avloppsrening

Tillsynssamverkan Halland Miljö har skrivit ett antal frågor till Naturvårdsverket, gällande tillsynen av avlopp för mellan 26-2000 p.e. Frågorna gäller bl a kopplingen mellan...

Senaste artiklarna