Miljösamverkan Skåne har tagit fram ett handläggarstöd för tillsyn av spillvattennätet

Ett projekt inom organisationen Miljösamverkan Skåne har resulterat i ett nytt handläggarstöd för att stärka tillsynen av det kommunala spillvattennätet. Med hjälp av tillsyn ska mängden tillskottsvatten till ledningsnätet och antalet bräddningar minska.

Miljösamverkan Skåne arbetar för att stötta inspektörer och handläggare på miljöförvaltningar och länsstyrelsen i olika miljö- och hälsoskyddsfrågor. Samverkansorganisationen driver många olika projekt som ska underlätta för sina medlemmar. I projektet med att ta fram ett handläggarstöd för tillsyn av det kommunala spillvattennätet har deltagare från miljöförvaltningar i Kristianstad, Helsingborg, Malmö, Åstorp och Östra Göinge tillsammans deltagit med handläggare från Länsstyrelsen Skåne. Projektledning har skett genom länsstyrelsen/miljösamverkan.

VA-guiden har pratat med Niklas Hansson Länsstyrelsen Skåne/miljösamverkan som också varit projektledare, Trine Gadmar, Länsstyrelsen Skåne, Anna-Karin Åkesson från Kristianstads kommun och Elin Ulander Skånes Kommuner/miljösamverkan. De har alla medverkat i projektgruppen.

– Syftet med handläggarstödet är att ge tillsynsunderlag och stöd för hur kommunerna kan genomföra tillsynen av spillvattenätet. Med hjälp av tillsyn ska mängden tillskottsvatten till ledningsnätet och antalet bräddningar från ledningsnätet, konstaterar projektledare Niklas Hansson från Länsstyrelsen Skåne/miljösamverkan.

Miljösamverkan med många år på nacken

Miljösamverkan Skåne är en samverkansorganisation där alla miljöförvaltningar i Skåne, Länsstyrelsen Skåne, Skånes Kommuner samt arbets- och miljömedicin Syd Region Skåne är med.

– Samverkansformen har snart funnits i nästan 20 år och organisationen har drivit en rad olika projekt genom åren. Målet är att stötta den gemensamma målgruppen inspektörer och handläggare på miljöförvaltningar och länsstyrelsen, berättar Elin Ulander från Skånes Kommuner/miljösamverkan.

Arbetet med handläggarstödet har pågått drygt ett år

Projektet med att ta fram handläggarstödet har pågått i lite drygt ett år, från mars 2022 till juni 2023. Inom ramen för projektet har alltså ett handläggarstöd och checklista tagits fram. Innehållet är en arbetsmetodik som miljöinspektörerna kan applicera i sitt eget arbete. Elin Ulander påpekar att projektet har lett till rätt omfattande material och att fördelen med handläggarstödet är att kommunerna använder det material som passar deras egna lokala förutsättningar.

– I slutändan är det upp till varje kommun att klippa och klistra som man själv vill med materialet då alla kommuner har olika förutsättningar.

Utbildningsdag och material till verksamhetsutövarna

I projektet ingick också en utbildningsdag för inspektörer som hölls i april.

– Många kommuner deltog under utbildningsdagen i april men inte riktigt alla. Projektet har tillkallat ett stort intresse både för det framtagna materialet och själva tillsynen på spillvattenätet i sig konstaterar Trine Gadmar, miljöhandläggare på länsstyrelsen som varit med i projektgruppen.

I projektet har man även tagit fram ett informationsmaterial som miljöförvaltningarna kan skicka ut till verksamhetsutövarna innan tillsynsbesöken.

Tillsyn på U-objekt

Förslaget med att arbeta med just ett handläggarstöd för tillsyn på det kommunala spillvattennätet kan ses som en fortsättning av ett annat projekt på samma tema som påbörjades 2014 inom Miljösamverkan Skåne, men som aldrig avslutades. Anna-Karin Åkesson miljöinspektör från Kristianstads kommun var med och gav förslag på att ta tag i frågan igen, om ett handläggarstöd för tillsyn på spillvattennätet.

–  Vi har denna gång drivit projektet utifrån att ledningsnätet är ett U-objekt att bedriva tillsyn på utifrån miljöbalken och att det inte ska ses som en del i avloppsreningsverket som diskuterades i det tidigare projektet.

Handläggarstödet fokuserar på tillsyn av spillvattennätet, pumpstationerna och just hur själva tillsynen kan bedrivas. Projektet omfattar inte tillsyn på själva reningsverket. Parallellt med tillsynsprojektet på VA-nätet har man i miljösamverkan även drivit ett motsvarande projekt om tillsyn av det kommunala dricksvattenledningsnätet.

Ett arbetssätt i projektform

I Skåne arbetar miljösamverkan främst i projektform. Varje år fastställs en ettårig verksamhetsplan för miljösamverkan där de olika samverkansprojekten listas. Planen måste i princip vara klar i juni året innan den börjar gälla så att de olika miljöförvaltningarna i sin tur kan ta med innehållet från miljösamverkans plan till sina egna verksamhetsplaner. Det blir en del ställtid men Elin Ulander förklarar att de kontinuerligt jobbar på att försöka förkorta ställtiderna från idé till projekt.

Miljösamverkans medlemmar lägger fram förslag på ämnen och arbetsområden som man vill arbeta med. Antagna förslag lyfts sedan in i nästkommande verksamhetsplan och arbetsgrupp tillsätts för projektet. Tillsyn av det kommunala spillvattennätet är ett bra exempel på ett sådant projekt.

– De är de ingående deltagarna i projektet som bidrar med kunskap och tid och arbetar tillsammans fram handläggarstödet, berättar Niklas Hansson.

Kristianstad har testat checklistan och ger pluspoäng för erfarenhetsutbyte

I Kristianstad kommun har man ca 76 mil spillvattenledningar varav ca 15 % är överföringsledningar. På grund av de geografiska förutsättningarna har kommunen också en hel del pumpstationer.  Anna-Karin Åkesson avslutar vår pratstund med att berätta att man redan testat delar av checklistan i tillsynen och att man ser många andra positiva fördelar med att vara med i projektgruppen för handläggarsstödet.

– På ett miljökontor kan man vara rätt ensam inom sitt område. Ett miljösamverkansprojekt möjliggör att miljöinspektörer kan träffa andra inspektörer och sakkunniga som arbetar med samma frågor och det finns tid att grotta vidare i frågorna.

Ta del av handläggarstödet på Miljösamverkan Skånes hemsida

Även om handläggarstödet och informationsmaterialet om tillsyn på kommunala spillvattennätet är framtaget för Skånes kommuner delar Miljösamverkan Skåne gärna med sig av stödet till övriga Sverige. Du hittar handläggarstödet och checklista och övrigt informationsmaterial på Miljösamverkan Skånes hemsida, under rubriken ”Tillsyn spillvattennätet”.

Relaterat

Bräddning av avloppsvatten – Vad säger juristen? Expertsvar 2021 (Inloggning till VA-guiden VA-planering eller Små avlopp behövs)

 

Rapport – omvärldsbevakning kring bräddningar, Publikation 2019 (Inloggning till VA-guiden VA-planering behövs)