Nytt handläggarstöd ska underlätta kravställning på dagvatten från miljöfarliga verksamheter

Under hösten 2021 startade Miljösamverkan Sverige ett nytt projekt om villkor och försiktighetsmått för förorenat dagvatten från miljöfarliga verksamheter. VA-guiden har ställt några frågor till projektledaren Anna Lejon, Miljösamverkan Sverige.

Miljösamverkan Sverige är ett samverkansorgan som drivs av länsstyrelserna, Naturvårdsverket, Jordbruksverket och Havs- och vattenmyndigheten.

En viktig del av arbetet handlar om utveckling av tillsyn och prövning och att stödja länsstyrelserna i den tillsynsvägledande rollen. Utvecklingsarbetet bedrivs bland annat genom olika utbildningar och projekt.

Ett av Miljösamverkan Sveriges projekt under 2022 handlar om villkor och försiktighetsmått för förorenat dagvatten från miljöfarliga verksamheter. Målet är bland annat att ta fram ett nytt handläggarstöd.

VA-guiden har ställt några frågor till projektledaren Anna Lejon, doktor i ekologi, vid Länsstyrelsen Västerbotten, som uteslutande arbetar för Miljösamverkan Sverige.

Varför såg ni ett behov av att starta det aktuella projektet?

– Det finns ett stort behov av att hitta efterlevnadsbara villkor som myndigheten kan ställa på miljöfarliga verksamheter gällande dagvattenhantering. Som era läsare vet är dagvatten svårt att kontrollera. Särskilt gäller det inom förorenade områden eftersom det förutom föroreningar även följer med gammalt spill och damm med regnvattnet till recipienten.

– Både föroreningshalter och nederbörd varierar dessutom kraftigt över tid och geografi vilket medför att det är svårt att få representativa mätvärden. Det är också väldigt svårt att hitta rätt och verksamhetsspecifika nivåer på villkoren.

Vilka är enligt dig de viktiga frågorna att lyfta i det nya handläggarstödet?

– En av de allra viktigaste bitarna blir en checklista. Den kommer bland annat belysa vilken typ av underlag som är vettigt att kräva, vad som måste finnas med avseende marktekniska undersökningar, avrinningsmönster, egenkontroll, miljökvalitetsnormer, analyser etcetera.

– Det är svårt att i detalj ge förslag och vägledning gällande hur och vilka villkor som skrivs, eftersom det många gånger beror på omständigheterna i det enskilda fallet. Projektet kommer att ha juriststöd för att tackla olika frågor korrekt.

– Ambitionen är även att ta fram domar från olika typer av verksamheter och samla dessa i ett slags vägledningsmaterial. Med ett väl avvägt handläggarstöd kommer förhoppningsvis svårigheterna kännas betydligt mer överkomliga och det blir enklare att vara tydlig gentemot verksamhetsutövaren.

En bidragande orsak till att det är svårt att bedriva dagvattentillsyn på miljöfarliga verksamheter är att de kan vara komplexa och se väldigt olika ut. Hur kommer ni att tackla det i projektet?

– Vi kommer bland annat att samla in ett flertal olika goda exempel, det vill säga fall där olika typer av verksamheter arbetar med dagvattenhanteringen på ett fungerande och föredömligt sätt för att på så sätt bena ut vad det specifikt är som gör att det fungerar bra.

– En del av handläggarstödet kommer bestå av beskrivningar av allmänna förutsättningar och vilka pusselbitar som är viktiga att tänka på, exempelvis om det finns geografiska skillnader att ta hänsyn till och liknande.

Vilka aktörer ingår i projektgruppen?

– För att få olika infallsvinklar samt bredd i synpunkterna består referensgruppen av ett urval av miljöprövningsdelegationer, jurister, representanter från Naturvårdsverket, handläggare på länsstyrelser och kommuner, samt representanter från branschorganisationer och konsulter.

Hur ser arbetet ut framåt?

– Planen är att projektet ska vara godkänt och redovisat strax innan jul i år, vilket innebär att handläggarstödet finns tillgängligt lagom till ett nytt verksamhetsår. Projektgruppen består av fyra länsstyrelsehandläggare med lång erfarenhet och spetskompetens inom området. Handläggarstödet kommer att förankras under våren och sensommaren i en referensgrupp.

Kan dagvatten-Sverige bidra med input till projektet?

– Vi tar jättegärna emot input om vilka behov som finns i arbetet med dagvatten i miljöfarlig verksamhet. Vi skulle även uppskatta om någon vill dela med sig av erfarenheter med goda exempel. Vill någon komma med input så är man hjärtligt välkommen att höra av sig till mig senast under april.

 


Har du input till projektet om villkor för dagvatten från miljöfarliga verksamheter?

Kontakta Anna Lejon:
Mejl: [email protected]
Telefon: 010-225 44 62