Start Taggar Domar

Tagg: Domar

Avtal om gratis dricksvatten inte giltigt enligt LAV

Ett 20 år gammalt avtal om gratis dricksvatten är inte giltigt då det strider mot lagen om allmänna vattentjänster. Kommunen är därmed inte heller...

Växtbäddar på Strandvägen i fokus i ny tingsrättsdom

En bostadsrättsförening stämde Stockholms stad för att de ansåg att dagvatten från nyanlagda växtbäddar på Strandvägen trängt in i föreningens källarlokaler. Tingsrätten valde dock...

För ingripande med förbud när BDT-anläggning saknade luftningsrör

Mark- och miljödomstolen har beslutat att upphäva ett förbud mot utsläpp av avloppsvatten från en bad-, disk och tvättanläggning. Domen är inte prejudicerande men...

Ny dom från MÖD – fosforåtervinningsanläggning utlöser inte icke försämringskravet

Mark- och miljööverdomstolen ger Ragn-Sells rätt i målet om miljötillstånd för en ny anläggning i Helsingborg där man ska återvinna fosfor ur avloppsslam. Verksamhetens...

Ny dom om kostnadsansvaret för grävning och eldragning till LTA-pump

MÖD klargör i en ny dom att kostnadsansvaret för grävning och dragning av elledningar till en LTA-pump ska ligga hos fastighetsägaren. Pumpen är placerad...

Projektledning är debiterbar tid enligt mark- och miljööverdomstolen

Mark- och miljööverdomstolen anser att en kommunal nämnd hade fog för att ta ut avgift för den tid som lagts ned på projektledning i...
Röda trähus längs med en grusväg.

MÖD fastslår att fastighetsägare ska betala VA-avgifter i tre nya domar

Mark och miljööverdomstolen fastslår tre tidigare domar från mark- och miljödomstolen om fastighetsägarnas skyldigheter att betala VA-avgifter. Det är klarlagt när förbindelsepunktens placering meddelades...
Massor av pappersdokument i oordning på ett bord.

Rättsfallssammanställning – Dagvatten

Naturvårdsverket har låtit göra en sammanställning av domar inom sakområdet dagvatten som avgjorts av Mark- och miljööverdomstolen, Högsta domstolen och EU-domstolen. Sammanställningen syftar till...

Ny dom från MÖD: brunnsservitut upphävs då fastigheten är ansluten till kommunalt VA

Mark- och miljööverdomstolen fastställer lantmäterimyndigheten i Gävles beslut om att upphäva ett servitut för brunn och vattenledning då fastigheten i fråga har anslutits till...

MÖD-dom om anläggningsavgift vid övertagande av gemensamhetsanläggning

MÖD har avgjort ett ärende om en VA-fodran för anläggningsavgift. En gemensamhetsanläggning för dricksvatten införlivades i allmänna anläggningen. Huvudmannen betalade inlösenavgift för anläggningen och...

Senaste artiklarna