Start Taggar Domar

Tagg: Domar

Dom om bygglov och översvämningsrisk, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-06-12, mål P 9404-16. Sammanfattning Målet gäller ett bygglov i Gävle kommun. Den klagande vill att bygglovet avslås då hon...

Dom om dagvatten i detaljplan, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-05-18, mål P 9489-16. Sammanfattning: Målet gäller en detaljplan i Gällivare kommun. Mark- och miljödomstolen (MD) i Umeå tingsrätt har...

Dom om dagvatten och dikningsföretag, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-04-19, mål M 10214-16. Sammanfattning: Målet handlar om dagvatten från fastigheter inom området för ett dikningsföretag. Länsstyrelsen i Skåne län har ställt...

Dom om vägdagvatten och dagvattenanläggningar (överklagad). MD 2016.

Dom i Mark- och miljödomstolen (MD) vid Vänersborgs tingsrätt 2016-11-29, mål M 4201-15. Sammanfattning: Miljö- och klimatnämnden i Göteborgs stad (nämnden) har förbjudit att vägdagvatten från delar...

Dom om rättegångskostnader i dagvattenmål. MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-03-17, mål M 8098-16. Sammanfattning: Målet handlar om vem som är skyldig att betala rättegångskostnaderna för en process angående fakturering för...

Dom tvingar VA-huvudmannen att inta fastighet i verksamhetsområde. Va-nämnden 2010

Va-nämnden meddelade denna dom 2010-11-25. Målet har beteckning Bva 73. En fastighetsägare yrkade att kommunen skulle ta in hens fastighet i verksamhetsområde för dagvatten. Den...

Dom om gemensamhetsanläggning för dagvattenledningar. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål F 1962-16 den 22 juni 2016. Bakgrunden till målet är att Lantmäteriet i juni 2015 beslutade...

Dom om markens lämplighet och lägsta byggnivå. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål P 7890-15 den 8 juni 2016. Målet handlar om två detaljplaner längs Vänerns strand. Kommunen har...

Dom om dagvattentaxa. Va-nämnden 2013

Statens va-nämnd meddelade 2013-11-08 dom i mål Bva 87. Ärendet handlar om tre fastigheter som begärt att slippa betala dagvattentaxa (s.k. dagvatten-fastighet, förkortning Df). Fastigheterna...

Dom om ersättningsfördelning i dikningsföretag. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål M 8481-15 den 20/12-2016. Domen handlar om en omprövning av ett dikningsföretag från 1993. Diket tar...

Senaste artiklarna