Start Taggar Domar

Tagg: Domar

Dom i MÖD: Kommunen har undersökningsansvar då släckskum från brandbekämpning förorenade vattentäkter

I en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen har det konstaterats att kommunen har ett undersökningsansvar då släckskum vid en villabrand förorenade enskilda vattentäkter...

Kommun får betala skadestånd efter översvämning

Hallsberg drabbades 2015 av ett hundraårsregn som orsakade stora översvämningsproblem i kommunen. I en dom i mark- och miljödomstolen döms nu kommunen att betala...

Expertsvar om att ställa högre krav än vad som krävs för hög skyddsnivå

Bakgrund till frågorna: I vår kommun har vi i några ärenden fått dom från mark och miljööverdomstolen som anger att det på grund av...

Mark- och miljödomstolen ger grönt ljus till skärmbassäng i Nacka. MÖD 2018

En omdiskuterad planerad dagvattenanläggning i Kyrkviken har nu fått grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen, om än under en begränsad tid. Mark- och miljödomstolen (MÖD)...

Dom om kommunens skyldig att inrätta allmän va-anläggning. MMÖD 2018

En lågt belägen fastighet i ett område har stora problem med tillrinnande dagvatten från omgivningen. Enligt en dom i Mark- och miljööverdomstolen föreligger det...

Ny dom – upphävande av länsstyrelsens föreläggande enligt LAV. MMD 2018

Ny dom från Mark- och miljödomstolen (MMD) som upphäver länsstyrelsens föreläggande mot kommunen, att bilda verksamhetsområde enligt lagen om allmänna vattentjänster. Domen har inte...

Tre nya domar om va från mark- och miljööverdomstolen

De aktuella domarna handlar om förbindelsepunktens läge, om brukningsavgifter för va-tjänster efter taxeändring samt om anläggningsavgifter för små lägenheter på samma fastighet. Nedan finns kortare...

Dom om vägdagvatten och dagvattenanläggningar. MÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) vid Svea hovrätt 2017-10-20 mål M 11222-16. Sammanfattning:  Trafiknämnden har gjort en anmälan om inrättande av en dagvattenanläggning för att...

Dom om skadestånd för vägsalts effekt, MMÖD 2017

Dom i Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) 2017-10-03, mål M 10089-16. Sammanfattning Målet gäller vägdagvatten och en fastighet i Torrlösa i Svalövs kommun. Fastigheten, ett bostadshus, är...

Avslag mot ersättning för onyttigbliven avtalslösning, VA-nämnden 2013

Beslut från VA-nämnden 2013 med avslag för fastighetsägarna att få återbetalning eller mellanskillnad efter att Sandvikens kommun införlivat fastigheten i det kommunala verksamhetsområdet för...

Senaste artiklarna