Start Taggar Enskilt dricksvatten

Tagg: Enskilt dricksvatten

Arsenik i dricksvattnet – kommunens skyldighet att inrätta verksamhetsområde?

I ett område med privata dricksvattenbrunnar finns problem med arsenik från berggrunden. Är kommunen skyldig att inrätta verksamhetsområde? Vattnet i en gemensam brunn har höga...

8-9 oktober, Utbildning om små dricksvattenanläggningar – webbutbildning

Välkommen att boka dig till VA-guidens utbildning Från eget vatten till kran: juridik, vattenkvalitet och klimatförändringar om små dricksvattenanläggningar. Under utbildningen, som är uppdelad...
Dunk med fällningskemikalie

Vad händer vid kemfällning av fosfor och hur påverkar vattenkvaliteten?

Kvaliteten på fastighetens dricksvatten är viktigt i många avseenden. Framför allt vill de flesta ha ett dricksvatten som inte smakar eller luktar konstigt, och...

Vill du delta i Erfarenhetsnätverket för Enskilt dricksvatten 2024?

Det finns en rad möjligheter, utmaningar och frågor kopplade till enskild  dricksvattenförsörjning, exempelvis kunskap kring tillgång och kvalitet, kravställning vid bygglov, hantering av omvandlingsområden,...

Ny vägledning om prövning av vattenförsörjning vid bygglov och förhandsbesked

Boverket har publicerat en ny vägledning för prövning av vattenförsörjning utanför detaljplan. Syftet med vägledningen är att ge stöttning vid handläggning av förhandsbesked och...

Lösa dricksvattenbristfrågor på en ö med miljöbalken eller LAV?

I frågeställarens kommun är det problem med vattenbrist på en mindre skärgårdsö. Den mest ekonomiska och miljömässigt hållbara lösningen är att åtgärder görs på...

Klimatsäkra din brunn och ditt avlopp, info från Miljösamverkan Sydost

Broschyrerna innehåller checklistor för eget avlopp och egen brunn apropå klimatförändringar med torka och skyfall. Listan för avloppsanläggningar bygger på Avloppsguidens Är ditt avlopp...

Livsmedelsverkets faktaskrift om dricksvatten från små dricksvattenanläggningar för privat bruk

Nu finns den nya utförliga faktaskriften med fokus på enskilt vatten tillgänglig för allmänheten på livsmedelverket hemsida. Faktaskriften är tänkt att vara ett underlag...

Öppet seminarium 28 oktober om enskilt vatten: Utmaningar och möjligheter med egen brunn

Hur kan vi öka förståelsen för nyttjandet av egen brunn? Och hur kan vi minska sårbarheten hos denna småskaliga dricksvattenlösning? Välkommen att anmäla dig...

Robust enskild vattenförsörjning genom beredskap och redundans

Ett MSB-finansierat projekt arbetar för att stärka robustheten i verksamheter och hushåll med enskilt vatten genom ökad förmåga till beredskap och redundans i vattenförsörjningen. Nu...

Senaste artiklarna