Start Taggar Forskning

Tagg: Forskning

Allmänheten hjälper till i forskningsprojekt om dammar och våtmarker

Projektet PuddleJump som drivs av Sveriges Lantbruksuniversitet har som mål att underlätta planering, utformning och underhåll av dammar och våtmarker som är anlagda med...

Biofilters förmåga att rena vägdagvatten

I ett pågående forskningsprojekt, som leds av Chalmers tekniska högskola, studeras biofilters förmåga att reducera mängden föroreningar från vägdagvatten. Resultatet från projektets tre första...

Viktiga resultat från Trafikverkets pilotanläggning för dagvatten i Gröndal

Gröndalsmagasinet ligger invid Sveriges mest trafikerade väg, Essingeleden. Det är också en av två platser där Trafikverket under tre års tid utvärderat olika reaktiva...

Mikroplasters förekomst i sediment från dagvattenbrunnar och dammar

Lisa Öborn, kommundoktorand vid Stockholms stad, publicerade nyligen sin licentiatavhandling om mikroplaster i dagvattensediment. VA-guiden kontaktade Lisa, som bland annat berättade om att dagvattenbrunnar...

Slitage av vägmarkeringar – ännu en betydande källa till mikroplast

Statens väg- och transportforskningsinstitut har i en ny studie uppskattat i vilken grad slitage av vägmarkeringar bidrar till mikroplastutsläpp. Mängden uppskattas vara mellan 40...

Hur giftig är avrinningen från olika byggnadsmaterial?

Avrinning från kopparplåt har stark skadlig effekt på flera vattenlevande organismer. Det är en av slutsatserna i en ny studie från Luleå tekniska universitet,...

Zeolitfilter för rening av dagvatten från koppartak

Forskare vid Luleå tekniska universitet har utvärderat ett reningssystem med zeolitfilter som metod för att avskilja koppar och zink i dagvatten från koppartak. Enligt...

Hur ska grönytor designas och driftas för att minska översvämningsrisken i städer?

Tyréns och Luleå tekniska universitet har i en studie utvärderat hur initial markmättnad, markpackning och jordtyp påverkar översvämningar i urbana miljöer. Resultatet visade bland...

Stadsatlas ska hjälpa kommuner att rusta sig mot extremväder

I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet utvärdera vilken nytta grön infrastruktur har mot olika typer av extremväder....

Enklare metod har potential för att mäta partiklars sedimenteringshastighet

Forskare vid Lunds Tekniska Högskola har utvecklat en billigare och enklare metod med potential att uppskatta sedimenteringshastighet hos partiklar i bland annat dagvattendammar. VA-guiden...

Senaste artiklarna