Start Taggar Boverket

Tagg: Boverket

Utnyttja mark- och vattenområden för att mildra översvämningar

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en ny arbetsbeskrivning om hur mark- och vattenområden kan användas som resurs för reglering av vattenflöden i anslutning...

Hur bör man tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten på allmän plats i planbeskrivningen?

En planbeskrivning ska bland annat redovisa vem som ska ansvara för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. Hur tydlig behöver kommunen vara i...

Vad avgör om en dagvattenanläggning ska vara allmänt tillgänglig eller inte?

Vad avgör om en dagvattendamm inte ska vara allmänt tillgänglig och då lämpligen bör lokaliseras till kvartersmark med beteckningen "E-område" i plankartan? Anders Eckerstig...

ESTER 2.0 – uppdaterat verktyg för kartläggning av ekosystemtjänster

Boverket har släppt en ny version av verktyget ESTER, som används för ekosystemtjänstanalys i tidiga skeden. Nyheter är bland annat en manual, förklaringar och...

Filmad lägesrapport för Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande

Hur går arbetet med Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande? Utredningen vars syfte är att göra en översyn av reglerna i plan- och...

Enskild dricksvattenförsörjning vid bygglov utanför detaljplan hanteras i kommande vägledning

Boverket jobbar med en vägledning som handlar om att ge stöd vid bedömning av möjlighet till vattenförsörjning vid prövning av bygglov och förhandsbesked utanför...

Vem följer upp att dagvattenanläggningen i plankartan blir verklighet?

I en detaljplan finns dagvattenhantering med som en del av genomförandebeskrivningen och i plankartan finns det reserverade områden för detta. Vem är det som...

Boverket ger vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten i stadsplaneringen

Boverket utökar sin handbok till Plan- och bygglagen med en vägledning för miljökvalitetsnormer för vatten. Vägledningen är uppdelad i två olika delar, en för...

Möjliga lösningar för kommunerna att hantera dagvatten

  Den 2-3 juni 2021 anordnade Boverket en digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön. Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten, var en av...

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Regeringen har infört ett nytt stöd för att utveckla stadsgrönska eller ekosystemtjänster i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar. Förutom parker, planteringar,...

Senaste artiklarna