Start Taggar Boverket

Tagg: Boverket

Vem följer upp att dagvattenanläggningen i plankartan blir verklighet?

I en detaljplan finns dagvattenhantering med som en del av genomförandebeskrivningen och i plankartan finns det reserverade områden för detta. Vem är det som...

Boverket ger vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten i stadsplaneringen

Boverket utökar sin handbok till Plan- och bygglagen med en vägledning för miljökvalitetsnormer för vatten. Vägledningen är uppdelad i två olika delar, en för...

Möjliga lösningar för kommunerna att hantera dagvatten

Den 2-3 juni 2021 anordnade Boverket en digital workshop om klimatanpassning för den byggda miljön. Gilbert Nordenswan, chefsjurist på Svenskt Vatten, var en av...

Nytt stöd för gröna och trygga samhällen

Regeringen har infört ett nytt stöd för att utveckla stadsgrönska eller ekosystemtjänster i eller i anslutning till områden med socioekonomiska utmaningar. Förutom parker, planteringar,...

VA-podden #16 – Karl Evald och Anders Rimne, Boverket om planbestämmelser

I avsnitt #16 av VA-guidens podcast diskuteras dagvatten i relation till plan- och bygglagen och planbestämmelser tillsammans med Karl Evald och Anders Rimne, Boverket. VA-guiden...

Webbutbildning för den nya detaljplane-handläggaren

Boverket har tagit fram en ny webbutbildning till dig som är ny i rollen som detaljplanehandläggare på kommun, länsstyrelse eller privat. Målet med utbildningen...

Miljoner anledningar till grönare städer

Boverket beviljar över 108 miljoner till 43 kommunala projekt som ska bidra till grönare städer. Bidragen går till både stora och små projekt, runtom...

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...

Boverket, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004

Vattendirektivet och fysisk planering - Hur kommer den nya vattenplaneringen att påverka den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Boverkets del i uppdraget om...

Boverket, Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning, 2008

Kompetenssatsning för bättre PBL.tillämpning i ett treårsperspektiv. Program för 2009-10. Boverket. Dnr 239-499/2008. Publicerat 25 augusti 2008. Sammanfattning Regeringen har i regleringsbrevet för 2008 gett Boverket...

Senaste artiklarna