Start Taggar Boverket

Tagg: Boverket

Webbutbildning för den nya detaljplane-handläggaren

Boverket har tagit fram en ny webbutbildning till dig som är ny i rollen som detaljplanehandläggare på kommun, länsstyrelse eller privat. Målet med utbildningen...

Miljoner anledningar till grönare städer

Boverket beviljar över 108 miljoner till 43 kommunala projekt som ska bidra till grönare städer. Bidragen går till både stora och små projekt, runtom...

Ny tillsynsvägledning för att bedöma översvämningsrisker

Boverket har tagit fram en ny tillsynsvägsledning avseende översvämningsrisker med syftet att ge stöd åt länsstyrelserna vid granskning av detaljplaner. Tanken är att vägledningen ska...

Boverket, Vattendirektivet och fysisk planering, 2004

Vattendirektivet och fysisk planering - Hur kommer den nya vattenplaneringen att påverka den fysiska planeringen enligt plan- och bygglagen. Boverkets del i uppdraget om...

Boverket, Kompetenssatsning för bättre PBL-tillämpning, 2008

Kompetenssatsning för bättre PBL.tillämpning i ett treårsperspektiv. Program för 2009-10. Boverket. Dnr 239-499/2008. Publicerat 25 augusti 2008. Sammanfattning Regeringen har i regleringsbrevet för 2008 gett Boverket...

Senaste artiklarna