Boverket ger vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten i stadsplaneringen

Boverket utökar sin handbok till Plan- och bygglagen med en vägledning för miljökvalitetsnormer för vatten. Vägledningen är uppdelad i två olika delar, en för översiktsplanering och en för detaljplanering.

Arbetet med vägledningen har pågått under 2021 och har resulterat i en överblick av systemet med miljökvalitetsnormer och dess kopplingar till översikts- och detaljplanering. Vägledningen är tänkt att ge stöd för hur MKN kan följas vid planläggning, till exempel genom att beskriva planbestämmelsers roll. Den ger också en översikt över olika vattenrelaterade miljökvalitetsnormer och visar på vilken påverkan olika typer av markanvändning kan ha på våra vattenmiljöer.

Till vägledningen:

Miljökvalitetsnormer – översiktsplanering

Miljökvalitetsnormer – detaljplanering