Start Taggar Miljökvalitetsnormer

Tagg: Miljökvalitetsnormer

Filmad lägesrapport för Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande

Hur går arbetet med Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande? Utredningen vars syfte är att göra en översyn av reglerna i plan- och...

Hur ska tillstånd för utsläpp av förorenat dagvatten till ej statusklassad recipient hanteras?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, resonerar kring en fråga om hanteringen av en anmälan eller tillstånd för utsläpp av förorenat dagvatten till en recipient som...

Nya miljökvalitetsnormer för vatten gäller från och med idag

Från och med 22 december, idag gäller nya föreskrifter om kvalitetskrav för vattenförekomster dvs miljökvalitetsnormer i Sveriges vattendistrikt. Vattendelegationerna i Sverige fattade nyligen beslut...

Boverket ger vägledning om miljökvalitetsnormer för vatten i stadsplaneringen

Boverket utökar sin handbok till Plan- och bygglagen med en vägledning för miljökvalitetsnormer för vatten. Vägledningen är uppdelad i två olika delar, en för...

Dagvattnets påverkan på ekologisk och kemisk status i rinnande vatten – pilotstudie Fyrisån

I en studie har dagvattnets påverkan på vattenkvaliteten i Fyrisån i samband med nederbörd undersökts. En målsättning har varit att förbättra möjligheten att bedöma...

Behovet av ekonomi, yta och samverkan för att klara miljökvalitetsnormer

Med en debattartikel i Göteborgs-Posten vill det kommunala VA-bolaget Kretslopp och vatten uppmärksamma vad som krävs för att klara miljökvalitetsnormerna och få välmående vattendrag...

Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik, i VA-guidens expertpanel förklarar vilket lagstöd som finns för krav på rening av dagvatten. FRÅGA Vilka reningskrav kan man ställa på dagvatten...

Miljökvalitetsnormer för vatten

Stockholms läns kommunala miljö- och hälsoskyddsnämnder hade i februari ett kvällsseminarium kring miljökvalitetsnormerna för vatten. Seminariet filmades, i två delar, som kan ses via...

Vägledning till undantag från att nå god status/potential

Vägledningens främsta målgrupp är vattenmyndigheterna som ska fastställa de kvalitetskrav (MKN) som ska gälla för ytvattenförekomster, grundvattenförekomster och skyddade områden i sina vattendistrikt. Med...

Vattendirektivet 2015-2021, att nå god status

Den 1 november startade det sex månader långa samrådet för Vattenmyndighetens förslag till miljökvalitetsnormer, åtgärdsprogram och förvaltningsplaner. De tre dokumenten sätter ramarna för de...

Senaste artiklarna