Start Taggar Naturvårdsverket

Tagg: Naturvårdsverket

Länsstyrelsernas tillsyn enligt LAV – rapportering för 2020

I den årliga rapporteringen som Naturvårdsverket sammanställer om bland annat länsstyrelsernas arbete med tillsyn konstateras det återigen att det ser väldigt olika ut mellan...

Nationell vägledning för naturbaserade lösningar i klimatanpassning

Naturvårdsverket har publicerat Sveriges första nationella vägledning för naturbaserade lösningar i arbetet med klimatanpassning. Syftet är att sprida kunskap och information om naturbaserade lösningar...

Regeringen sätter nya etappmål för dagvatten

Regeringen har beslutat om två nya etappmål för dagvatten samt ett uppdrag till Naturvårdsverket att ta fram vägledning för hållbar dagvattenhantering. Etappmålen innebär bland...

Dags att söka pengar till dagvattenåtgärder

Det är den tiden på året igen. Nu går det att söka bidrag från Naturvårdsverket för åtgärder som förbättrar vattenmiljön. Sista ansökningsdag är 19...

Nytt projekt om klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten

VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020-2021 i ett projekt om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Nu efterfrågas tankar och inspel...

De får bidrag för att minska spridning av föroreningar i dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljats 2020 års bidrag för att minska spridning av mikroplast och andra föroreningar till vattendrag, sjöar...

Hur påverkas vardagen i VA-verksamheterna av coronavirusets spridning?

I takt med den fortsatta spridningen av covid-19 i landet har många samhällsviktiga verksamheter vidtagit åtgärder för att minska risken för stora personalbortfall. Som...

SGU ger kunskapsstöd inför våtmarksåtgärder

För tredje året i rad ger SGU stöd i planeringsarbetet inför restaurering och nyanläggning av våtmarker. Syftet är att informera om våtmarkers potential för...

Covid-19 kan ge möjlighet till uppskov för att lämna in miljörapporten

Är organisationen drabbad av sjukdom till följd av covid-19 och problem uppstår med att lämna in miljörapporten? Det finns möjlighet att få uppskov. Naturvårdsverket meddelar...
NV AR 91:2

Naturvårdsverkets allmänna råd 91:2, Rening av hushållsspillvatten >25 pe

Publikationen har undertiteln Infiltrationsanläggningar och markbäddar för fler än 25 pe. Den kom ut år 1991 och innehåller stöd vid utformning av markbaserade anläggningar...

Senaste artiklarna