Start Taggar Naturvårdsverket

Tagg: Naturvårdsverket

Miljötillsynsutredningen vill höja inspektörens status

Utredningen Miljötillsyn och sanktioner - en tillsyn präglad av ansvar, respekt och enkelhet har redovisats och föreslår krav på bättre samverkan och åtgärder för att...

Naturvårdsverket ska ta fram underlag om våtmarker

Regeringen har gett i uppdrag åt Naturvårdsverket att i höst ta fram ett kunskapsunderlag om våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet. Detta är del...

Mikroplaster – Redovisning av regeringsuppdrag. NV, 2017.

Sammanfattning I augusti 2015 fick Naturvårdsverket i uppdrag från regeringen att identifiera viktigare källor i Sverige till utsläpp av mikroplaster till havet och verka för...

Avancerad rening av avloppsvatten för läkemedelsrester och oönskade ämnen

Rapporten ger en analys av behovet av avancerad rening, av vilka tekniska lösningar som finns och för- och nackdelarna med dessa, samt en analys...

Workshop dagvattenproblematiken, NV (2017)

Naturvårdsverket har ett regeringsuppdrag att analysera kunskapsläget inom dagvattenområdet. Som en av de inbjudna aktörerna bidrog Dagvattenguiden i den workshop som arrangerades av Naturvårdsverket...

Guide för värdering av ekosystemtjänster, NV 2015

Sammanfattning (utklipp från rapporten) Ekosystemtjänster är nödvändiga för människans välbefinnande och välfärd. Ändå tar vi dem ofta för givna. Ekosystemtjänster handlar om vanliga produkter som...

Rening och kontroll av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, föreskrift

Dessa föreskrifter innehåller bestämmelser om rening och utsläpp av avloppsvatten som kommer från tätbebyggelse med 2 000 personekvivalenter (pe) eller mer. Föreskrifterna innehåller även...

Screenin av org.fosforföroreningar i slambehandlad jord, Naturvårdsverket 2015

Ur sammanfattningen Spridning av organiska miljögifter i åkermark från användning av slam från reningsverk som gödningsmedel har studerats i en screeningstudie åt Naturvårdsverket. Huvudsakliga syftet...

Användning av bekämpningsmedel inom vattenskyddsområden, vägledning 2016

Rester av bekämpningsmedel förekommer idag i både grund- och ytvatten. För att skydda vårt dricksvatten mot föroreningar av bekämpningsmedel är det krav på tillstånd...

Kartverktyg Skyddad natur, Naturvårdsverket

Öppna upp VicNatur (hemsida) Naturvårdsverkets kartverktyg Skyddad Natur (VicNatur) visar vilka områden i Sverige som är skyddade och vilken form skyddet har. I kartverktyget kan du...

Senaste artiklarna