Nytt projekt om klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten

VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020-2021 i ett projekt om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Nu efterfrågas tankar och inspel från teknikleverantörer, kravställare och beställare kring hur en branschstandard bör utformas. 

Syftet med projektet är att utveckla en metod för bedömning av prestandan av prefabricerade, kompakta dagvattenanläggningar – till exempel brunnsfilter, oljeavskiljare eller sedimentationskammare. Detta för att möjliggöra en klassning baserad på olika reningsnivåer. Projektansvarig är forskningsinstitutet RISE och projektet är finansierat av Naturvårdsverket.

Till projektsidan

Gör din röst hörd

En viktig del i arbetet med att utforma en ny standard för bedömning av teknikers prestanda är en bred förankring i branschen. Är du teknikleverantör eller kravställare/beställare av tekniken? Vi vill gärna ta del av dina tankar och inspel kring hur en branschstandard för kompakta prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten bör utformas för att komma till störst nytta för branschen.

Utöver detta pågår även ett arbete för att anlägga en ny fysisk testanläggning för utvärdering av kompakta, prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten. För utformningen av denna testanläggning efterfrågas också era tankar och inspel. Läs mer om det projektet här.

Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt men varje svar är viktigt och bidrar till en större förståelse för branschens behov av en standard och en testanläggning. Uppskattad svarstid är cirka fem till tio minuter. Svaren kommer endast att presenteras konfidentiellt på gruppnivå.

Till enkät för teknikleverantörer av prefabricerade dagvattenlösningar

Till enkät för kravställare/beställare av sådan teknik

Anmäl dig till workshop – stängd

Resultatet från enkätstudien kommer att presenteras under en digital workshop 19 januari, ledd av forskningsinstitutet RISE. Delta i diskussionerna och lyft fram dina tankar kring klassningen. Vid frågor om enkät eller workshop, vänligen kontakta Helene Sörelius, [email protected], 070-6222910.

Projektdeltagare: