Klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten 2020–2021

  VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020-2021 i ett projekt om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Klassningen kommer tillsammans med ett redan framtaget förslag till branschstandard för funktionstest att ligga till grund för en ny Nationell standard (SNS). Projektet är finansierat av Naturvårdsverket.

  Projektet ska utveckla en metod för bedömning av prestandan av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar för att möjliggöra en klassning baserad på olika reningsnivåer. Med kompakta prefabricerade reningsanläggningar avses här anläggningar som tillverkas med standardiserade mått. Det kan handla om underjordiska sedimentationskammare eller filterkasetter till dagvattenbrunnar. Anläggningar med vegetation och fyllnadsmaterial, som dimensioneras utifrån platsspecifika förutsättningar, ingår inte i definitionen eftersom de kan skilja sig från plats till plats.

  Metoden för bedömning av prestanda och klassning kommer att implementeras i det redan framtagna förslaget till branschstandarden för utvärdering och standardiserade tester för prefabricerade dagvattenanläggningar. Detta kommer det ge ytterligare beslutsunderlag vid upphandling av prefabricerade dagvattenanläggningar och i framtiden kan underlaget komma att förvaltas av Svenska Institutet för Standarder (SIS) som en Svensk Nationell Standard (SNS). Samtidigt ges teknikleverantörer möjlighet att optimera och jämföra sina anläggningar utifrån den fastslagna klassningen.

  Några frågor som studien ämnar besvara

  • Hur ser branschen (både konsumenter och leverantörer) på en möjlig klassning av prefabricerade och kompakta anläggningar, kan detta underlätta upphandling?
  • Hur hanteras frågan om klassning och branschstandard i andra länder (Tyskland, USA, Storbritannien m.fl.)?
  • Vilken reningsförmåga kan förväntas från olika typer av anläggningar (brunnsfilter, oljeavskiljare, sedimentationskammare, filtermaterial, m.fl.) och ämnen (t.ex. TSS, koppar, zink, fosfor, mikroplaster, bakterier och organiska mikroföroreningar)?
  • Behöver det utvecklas individuella klassningar för olika typer av anläggningar (t.ex. brunnsfilter, oljeavskiljare och sedimentationskammare), eller är det möjligt att utveckla en klassning som gäller för prefabricerade lösningar i allmänhet?
  • Vilka reningsnivåer är rimliga att uppnå och tekniskt möjliga också ur ett ekonomiskt perspektiv?
  • Vilka reningsnivåer kan användas för en klassning som underlätta beslutstöd ur ett helhetsperspektiv (recipientperspektiv)?

  Förslag till branschstandard

  Under 2019 togs ett förslag till branschstandard fram för utvärdering av prefabricerade dagvattenreningsanläggningars funktion. Dokumentet togs fram inom ramen för det Vinnovafinansierade projektet ”Testbädd för rening och fördröjning av dagvatten” i dialog med en expertgrupp bestående av representanter från kommunala förvaltningar samt från statliga myndigheter som berörs av frågan. Syftet med dialogen var att ge underlaget mer tyngd och legitimitet och i slutändan en acceptans i branschen.

  Det har säkerställts att arbetet med branschstandarden inte gynnar vissa företag framför andra.

  Ladda ner förslaget till branschstandard här

  Enkätstudie

  En viktig del i arbetet med att utforma en ny standard för bedömning av teknikers prestanda är en bred förankring i branschen. Därför efterfrågas nu tankar och inspel från teknikleverantörer och kravställare/beställare av tekniken kring hur en branschstandard för kompakta prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten bör utformas för att komma till störst nytta för branschen.

  Utöver detta arbete så pågår också ett arbete för att anlägga en ny fysisk testanläggning för utvärdering av kompakta prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten. För utformningen av denna testanläggning efterfrågas också era tankar och inspel. Läs mer om det projektet här.

  Deltagande i studien är naturligtvis frivilligt men varje svar är viktigt och er medverkan bidrar till en större förståelse för branschens behov av en branschstandard och en testanläggning. Uppskattad svarstid är ca fem till tio minuter. Era svar kommer endast att presenteras konfidentiellt på gruppnivå.

  Till enkät för teknikleverantörer av prefabricerade dagvattenlösningar

  Till enkät för kravställare/beställare av sådan teknik

  Workshop

  Resultatet från studien kommer dels att presenteras under en digital workshop 19 januari, dels i en rapport under 2021. Workshopen kommer att ledas av det statliga forskningsinstitutet RISE.

  Preliminärt program (kl. 9.00 – 12.00, 19 januari):

  Välkomna och introduktion till workshopen Helene Sörelius, Josefine Klintberg och Brita Stenvall, RISE
  Behovet av en standard och en testbädd för VA Sverige Magnus Bäckström, Svenskt Vatten
  Förslaget till branschstandard Helene & Brita, RISE
  Ny testbädd för prefabricerade dagvattenanläggningar Josefine & Elin, RISE
  Ny Svensk Nationell Standard – hur går det till Emma Risén från SIS
  Vägen framåt Helene, Josefine och Brita, RISE

  Vid frågor om enkät eller workshop, vänligen kontakta Helene Sörelius, [email protected], 070-6222910.

  Anmälan till workshopen har stängt.

  Projektdeltagare