Start Taggar Brunnsfilter

Tagg: Brunnsfilter

Utvärdering av brunnsfilter med tallbark och flis för rening av dagvatten

IVL Svenska Miljöinstitutet har utvärderat brunnsfilter med filtermaterial bestående av tallbark och flis. Syftet har varit att analysera avskiljningen av mikroplaster och andra föroreningar...

Nytt projekt om klassning av prefabricerade reningsanläggningar för dagvatten

VA-guiden deltar under hösten och vintern 2020-2021 i ett projekt om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Nu efterfrågas tankar och inspel...

Utvärdering brunnsfilter i Nacka, SVU 2015-12

Ladda ner Utvärdering av filter i dagvattenbrunnar – en fältstudie i Nacka kommun, 2015-12 (Via Svenskt Vattens hemsida) Projektet har sammanställt resultat från en dagvattenstudie i Nacka...

Rening av dagvatten genom filtrering och sedimentation. VA-FORSK 2003

Sammanfattning Dagvatten från vägar innehåller ofta betydande mängder metaller och andra föroreningar som bör avlägsnas före infiltration i marken eller utsläpp till recipienten. Dagvatten från...

Sorption av organiska biocider i dagvatten. Masteruppsats 2014

Utdrag ur svensk sammanfattning En kemikaliegrupp som återfinns i dagvatten är organiska biocider. Dessa finns i bland annat målarfärg och puts, som används på husfasader...

Brunnsfilter för att rena koppar från Vasamuseets tak

Dagvattenguiden besökte Tyréns i Stockholm och träffade Johan Ekvall. Han berättade om en konsultutredning som ger förslag på hur dagvatten från Vasamuseets stora koppartak...

Senaste artiklarna