Brunnsfilter för att rena koppar från Vasamuseets tak

Dagvattenguiden besökte Tyréns i Stockholm och träffade Johan Ekvall. Han berättade om en konsultutredning som ger förslag på hur dagvatten från Vasamuseets stora koppartak kan renas.

Tyréns har på uppdrag av Statens fastighetsverk, som äger Vasamuseet, tagit prover på dagvatten från taket och sett att det innehöll förhöjda halter koppar. Eftersom Statens fastighetsverk har en miljöpolicy som innebär att deras byggnader ska orsaka så liten miljöpåverkan som möjligt, beställdes en utredning för att se hur utsläppen av koppar kunde minskas.


Foto: Karolina Kristensson, Statens maritima museer

Vasamuseet hade redan ett takavrinningssystem och kravet på en reningsanläggning var att den skulle vara enkelt att sköta. Johan och hans kollegor föreslog en filterlösning med en kassett som installeras i en av de befintliga brunnar där en stor del av takdagvattnet passerar.

Brunnsfilter passar inte i alla situationer
Johan påpekar att filter i vägbrunnar ofta inte är en bra lösning eftersom de snabbt täpps igen och därmed kräver mycket underhåll. När filtren ska underhållas eller bytas kräver det att gatan spärras av, vilket är resurskrävande och påverkar framkomligheten på vägen. På platser där det kommer mycket föroreningar vid stora flöden är dagvattenfilter heller ingen bra lösning. Som exempel nämner han platser med risk för spillolyckor och släckningsvatten från bränder.

Välj filterkassett med omsorg
Att välja filterkasett är inte så enkelt. Det är viktigt att tänka på att det ska vara en robust konstruktion och att den ska vara lätt att underhålla. Kassetten fylls med absorberande material, vanligen processad bark. Valet av absorberande material ska göras utifrån vilka föroreningar som ska avskiljas. Det finns många olika filterlösningar och det viktigaste är att välja en som passar för den aktuella situationen.

Filterlösningen som Johan och hans kollegor föreslog i det här fallet var Flexicleans filterkasett. Den är konstruerad så att vatten kan bredda förbi filtret, men Johans kollegor har gjort beräkningar som visar att 80-90% av den årliga avrinningen ändå passerar filtret. Därför gjorde konsulterna bedömningen att filtret ger en acceptabel rening. Den viktigaste erfarenheten från det här projektet tycker Johan är att så stor del av regnvolymen passerar filtret på årsbasis, trots att vatten bräddar förbi vid intensiv nederbörd.

Kräver skötsel
Hur ofta det absorberande material behöver bytas är något man lär sig av erfarenhet. I det här fallet rekommenderade konsulterna byte två gånger per år i inledningsskedet. Det är viktigt att byta tillräckligt ofta så att filtret inte sätts igen för då bräddar det, med utebliven rening som följd. Generellt tycker Johan att det behövs mer utvecklingsarbete med dagvattenfilter. Det finns många produkter på marknaden, men de flesta är dåligt utvärderade.

Dagvattenguiden har försökt nå Statens fastighetsverk för att få svar på hur de valt att gå vidare efter utredningen. Tyvärr har de inte svarat ännu.

Kort om Johan Ekvall
Arbetsplats: Tyréns Stockholm
Arbetsuppgifter: konsultuppdrag inom VA-teknik
Roligast med att jobba med dagvatten: Det blir en miljöinsats som avlastar recipienten. En annan aspekt som gör det roligt är att det inte bara är teknik utan att dagvattenlösningar kan bli ett trevligt inslag i den bebyggda miljön.
Utmaningar de närmaste fem åren: Att dimensionera ledningsnätet för att slippa översvämningar till följd av ett ändrat klimat. Verksamhetsutövarna behöver ha en plan för att klara avrinning på markytan när inte ledningsnätet räcker till. Det gäller också att planera bra så att nya detaljplaner inte skapar instängda zoner där vatten kan samlas vid översvämningar.
Kontaktuppgifter: Tel 010-452 22 18, johan.ekvall@tyrens.se

Länkar
Tyrens hemsida, om vatten
Vasamuseets hemsida