Arbete pågår – Testbädd och standard för prefabricerade dagvattenanläggningar

Kristina Dahlberg och Josefine Klingberg, RISE.

RISE arbetar tillsammans med en rad aktörer i VA-branschen för att ta fram ett förslag till testbädd och standard för prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. VA-guiden stämde av med projektledare Josefine Klingberg och projektdeltagare Kristina Dahlberg om hur arbetet med förstudien fortskrider.

Just nu pågår arbetet med förstudie nummer 2 i projektet om bedömning och klassning av prefabricerade och kompakta dagvattenanläggningar. Projektet, som egentligen startade redan 2019 med framtagande av ett förslag till branschstandard (pdf), har som slutligt mål att bidra till framtagande av en standard (Svensk Nationell Standard (SNS) eller EU-standard) för denna typ av dagvattenanläggningar samt en testbädd som kan testa enligt standarden.

Räta ut kvarvarande frågetecken

Arbetet med att ta fram ett förslag till testbädd och standard är finansierat av Naturvårdsverket och leds av RISE i samarbete med ett flertal aktörer i VA-branschen. Josefine Klingberg och Kristina Dahlberg är projektledare vid RISE och hoppas att återstående frågetecken i projektet ska vara uträtade när förstudien avslutas i mitten av november.

– Det handlar till exempel om oklarheter vad gäller parametrar och ämnen som ska ingå i testningen, hur resultatet ska redovisas och hur testbädden ska vara uppbyggd, säger Josefine Klingberg.

I förstudien hoppas man bland annat även undersöka och ta fram förslag på affärsmodell för testbädden, utvärdera användningen av sensorer i testbädden samt genomföra förprojektering av anläggningen. Redan nu finns dock ett tidigt förslag på testupplägg som arbetats fram. Det nuvarande förslaget är dock begränsat till testning av brunnsfilter.

I förslaget till testbädden är tanken att utvärdering av brunnsfilter sker med avseende på anläggningens förmåga att rena dagvatten från zink, koppar, fosfor och sediment. Utvärderingen ska ske under olika flöden. I detta ingår att utvärdera anläggningens förmåga att hålla kvar metaller och näringsämnen vid lågt flöde i närvaro av salt samt kvarhållande av sediment vid högt flöde.

Viktigt med internationell dialog

En viktig del i förstudien har varit att föra en dialog med olika verksamheter och experter för att nå en bred förankring av projektet i branschen. I arbetet har erfarenheter även inhämtats internationellt, bland annat från Storbritannien, Tyskland och Norge.

– Vi har fått mycket bra input från våra internationella kollegor, särskilt när det gäller kopplingen mellan kravställning, standard och testbädd. I synnerhet har Storbritannien kommit väldigt långt i det här arbetet, bland annat genom framtagande av deras manual för , säger Kristina Dahlberg.

I manualen finns definierade värden över hur bra reningseffekten behöver vara i en anläggning, utifrån recipientens känslighet samt rådande förutsättningar i området som avrinner till reningsanläggningen. Utifrån detta har sedan olika standarder tagits fram som kan användas för att utvärdera om huruvida en reningsanläggning uppnår kraven eller inte.

Utifrån den internationella dialogen går det också att konstatera att frågan om testbädd och standard verkligen ligger i tiden.

– Både tyskarna och britterna lyfte att liknande initiativ som vi tar nu i Sverige även pågår på flera andra håll, däribland USA, Australien och Österrike. Vi är således kanske inte först med detta men inte heller sist, säger Kristina Dahlberg.

Behov av kravställning

Inom ramen för förstudien genomfördes också nyligen en workshop, där intressenter och relevanta aktörer bjöds in för att diskutera utvecklingen av en testbädd och standard i Sverige. Deltagarlistan bestod både av personer från den kommunala beställarsidan, teknikleverantörer och andra. Slutsatserna från workshopen var inte helt sammanställda vid tidpunkten för denna intervju men enligt Josefine och Kristina var responsen bland deltagarna generellt mycket positiv.

– En tydlig aspekt som kom fram var behovet av kravställning. Man är positiv till att ska finnas en standard och testbädd, men det behöver samtidigt finnas krav som incitament för att testningen ska bli av, säger Josefine Klingberg.

En annan aktivitet som har genomförts är fördjupade intervjuer med teknikleverantörer med syfte att bland annat kartlägga om och hur denna typ av dagvattenanläggningar testas idag. Totalt nio intervjuer med teknikleverantörer har genomförts.

– En reflektion vi har gjort är att i stort sett alla teknikleverantörer är positiva till framtagande av både en standard och testbädd, vilket är väldigt roligt. Sedan finns det ju så klart olika synpunkter och perspektiv vad gäller exempelvis utformning på testbädd som vi tar med oss framåt, säger Kristina Dahlberg.

Synpunkter om standardisering och testning av reningsanläggningar har även inhämtats från kommunala beställare och de som arbetar med tillsyn på dessa anläggningar. Enkäten är fortfarande öppen för den som är intresserad av att dela med sig av sina åsikter.

Läs mer

VA-guiden ingår i projektgruppen och kommer fortlöpande att rapportera om projektet under hösten. Under tiden kan du ta del av mer information om projektet på RISE:s hemsida. Är du beställare eller arbetar med tillsyn av reningsanläggningar för dagvatten och vill lämna synpunkter på testbädd och standard? Då har du fortfarande möjlighet att fylla i enkäten på VA-guidens hemsida


Relaterat

– Enkät om standardiserad testning av dagvattenanläggningar
Utvärdering av brunnsfilter med tallbark och flis för rening av dagvatten Artikel från 2022
Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten Artikel från 2019