Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten

Tallbark (i form av finfördelade flingor, fibrer och sågspån) är ett väl fungerande adsorberande material enligt en studie från Chalmers tekniska högskola.

Effektiviteten i olika filtermaterial vad gäller att avlägsna lösta organiska föroreningar från dagvatten har undersökts i en studie från Chalmers tekniska högskola. Tallbark var ett av de undersökta materialen som uppvisade en god adsorptionsförmåga. 

Fullständig referens: Björklund K., Li Y. L. (2019) Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten. VATTEN –Journal of Water Management and Research 75: 2. 2019

Organiska föroreningar såsom polycykliska aromatiska kolväten (PAH) , ftalater och alkylfenoler förekommer allmänt i dagvatten i halter som inte sällan överstiger nationella och lokala miljökvalitetsnormer. Dessa ämnen är svårnedbrytbara i miljön och kan orsaka negativa effekter hos djur och människor.

Organiska föreningarna i dagvatten är ofta hydrofoba och bör därför teoretiskt binda till partiklar och organiskt material i vatten. De ska därför även vara relativt enkla att avlägsna genom exempelvis sedimentation eller filtrering men eftersom en stor del förekommer i löst form eller är bundna till kolloider (mycket små partiklar som inte sedimenterar särskilt bra) är inte dessa reningstekniker tillräckliga. En teknik som kan användas för att få bort kolloider är att filtrera dagvattnet genom ett adsorberande material. Tidigare studier om adsorption av dagvattenföroreningar har dcok i stort varit begränsade till metaller.

Bestämma adsorptionsförmågan för olika material

I studien av Björklund och Li (2019) har syftet varit att bestämma adsorptionsförmågan i 11 olika adsorbenter med avseende på lösta organiska föroreningar som vanligt förekommer i dagvatten. Fokus har varit på adsorptions- och filtermaterial som är lättillgängliga, billiga och finns i stora mängder, såsom restprodukter från skaldjur och pappers- och massaindustrin men även ett antal olika mineraler. De olika materialen undersöktes i bägarförsök med syntetiskt dagvatten.

Några intressanta fakta från studien: 

  • Tallbark och plastfirer avlägsnade minst 70 % av de flesta organiska föroreningar. Flera olika typer av tallbarkprodukter användes i studien och samtliga uppvisade liknande adsorptionsförmåga. Resultaten tyder enligt författarna på att naturprodukter och restmaterial kan vara effektiva vad gäller att avlägna hydrofoba organiska föroreningar från dagvatten.
  • Adsorption är en tidsberoende process och resultaten från försöken med bark visade att den största delen av föroreningarna adsorberades inom 10 minuter kontakt med de olika barkmaterialen.
  • Materialen chitosan, cellulosa, zeolit, perlit och vermikulit uppvisade alla en begränsad kapacitet att adsorbera hydrofoba organiska ämnen. Samtliga av dessa material har däremot potential att adsorbera metaller i dagvatten.
  • Författarna rekommenderar att vidare studier bör fokusera på den praktiska tillämpningen av materialen samt hur filteranläggningar kan optimeras så att materialens adorptionsförmåga används fullt ut.
  • Förhoppningen är att resultatet från studien ska kunna användas som vägledning vid val av adsorptionsmedel för rening av förorenat dagvatten i t ex brunnsfilter, svackdiken eller biofilter.

Ladda ner artikeln nedan.

Fullständig referens: Björklund K., Li Y. L. (2019) Utvärdering av filtermaterial för att avlägsna lösta organiska föroreningar i dagvatten. VATTEN –Journal of Water Management and Research 75: 2. 2019


Relaterat

Biofilter för dagvattenrening : design och omgivningspåverkan
Utvärdering brunnsfilter i Nacka, SVU 2015-12
Belastning och påverkan från dagvatten