Bidrag till insatser för minskad spridning av mikroplast och andra föroreningar i dagvatten

Naturvårdsverket har fattat beslut om vilka sökanden som beviljas 2019 års bidrag för att minska spridningen av mikroplast och andra föroreningar till hav, sjöar och vattendrag.

Totalt 38 miljoner kronor kommer att fördelas ut till 28 sökanden under 2019-2021. Bidraget betalas ut till investeringar i teknik eller i andra åtgärder som syftar till att rena dagvatten från mikropaster och andra föroreningar, eller på annat sätt minskar spridning av mikroplaster och andra föroreningar via dagvatten. Bidraget kan även användas till förstudier och andra förberedande åtgärder som krävs inför en planerad konkret åtgärd.

Tio av de beviljade ansökningarna avser minskad spridning av mikroplast från konstgräsplaner. Övriga ansökningar är insatser för att minska dagvattens negativa effekter på vattenmiljön.

Enligt Naturvårdsverket bidrar de beviljade insatserna till ökad kunskapsspridning och till att i förlängningen uppnå miljökvalitetsmålen:

  • Grundvatten av god kvalitet
  • Levande sjöar och vattendrag
  • Hav i balans samt levande kust och skärgård
  • Myllrande våtmarker
  • God bebyggd miljö
  • Ett rikt växt och djurliv
  • Giftfri miljö

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida om vilka sökanden som beviljats bidrag 2019.