Start Taggar Översvämning

Tagg: Översvämning

Ny översvämningsportal utvärderas i Värnamo

I Värnamo prövas just nu en ny metod för att förutspå och varna för höga vattennivåer i kommunens vattendrag Lagan. Enligt Antti Vähäkari, VA-chef...
Översvämmat reningsverk i Heby

Reningsverket i Heby slogs ut när Örsundaån svämmade över

I september 2023 hamnade Heby kommun i en situation de aldrig tidigare varit med om. Så pass mycket vatten från Örsundaån trängde upp på...

SR:s Kaliber belyser skyfalls- och översvämningsproblematiken i Sverige

Har varningarna om skyfall och översvämningar i Sverige tagits på allvar? Det ämnet har nyligen diskuterats i Sveriges Radios program Kaliber. I avsnittet deltog...

Fastighetsägare inom ny detaljplan orsakar översvämning – vad är kommunens ansvar?

Dagvatten från en ny detaljplan ger upphov till översvämningsproblem utanför detaljplaneområdet till följd av att en fastighetsägare höjt mark och lagt igen ett svackdike....

Vägar framåt för små kommuner i arbetet med klimatanpassning

Många små kommuner ligger efter i arbetet med att anpassa samhället till ett förändrat klimat. Anledningen stavas ofta resurser, både ekonomiska och personalmässiga. Men...

Träd som skydd mot översvämningar

I augusti 2023 drabbades Åre av kraftigt skyfall som orsakade översvämningsskador på både vägar och bebyggelse. Vilken betydelse hade de lokala förutsättningarna, med kalhyggesliknande...

Länsstyrelsen ska utreda konsekvenserna av översvämningarna i Jönköpings län

I januari drabbades stora delar av Jönköpings län av översvämningar. Nu har MSB gett Länsstyrelsen i uppdrag att utreda konsekvenserna av händelsen i enlighet...

Hur bör man dimensionera ett nytt dagvattensystem uppströms befintlig bebyggelse?

Hur bör man dimensionera dagvattensystemet i ett nytt område, där vattnet rinner vidare genom ledningar i befintlig bebyggelse? Vilka återkomsttider för fylld ledning och...

Stockholm Vatten och Avfall betalar ut skadestånd efter översvämningarna i Enskede

Stockholm Vatten och Avfalls utredning gällande översvämningarna i Enskede 2021 visar att delar av ledningsnätet i området var underdimensionerat. VA-huvudmannen kommer nu att betala...

Översvämning på förskolegård skäl att inrätta verksamhetsområde för dagvatten?

En förskolegård drabbas av översvämning när det regnar, till stor del på grund av dagvatten från ett närliggande nybyggt bostadsområde. Är översvämningsproblematiken skäl nog...

Senaste artiklarna