Start Taggar Översvämning

Tagg: Översvämning

Utnyttja mark- och vattenområden för att mildra översvämningar

Naturvårdsverket och Boverket har tagit fram en ny arbetsbeskrivning om hur mark- och vattenområden kan användas som resurs för reglering av vattenflöden i anslutning...

Prognosstyrning av vattennivå i dagvattendamm testas för första gången

Utanför Lunds universitet ska prognosstyrning av vattennivån i en dagvattendamm testas för första gången. Förhoppningen är att den nya metoden ska skapa utrymme för...

Projektet room4water skapar utrymme för vatten

Projektet room4water ska under tre års tid undersöka hur man kan hantera klimatrisker som uppstår längs vattendrag i samband med stora nederbördsmängder. Målet är...

Ökad beredskap mot översvämningar i fastigheter genom smarta sensorer

I ett pågående projekt installerar Uppsalahem smarta sensorer som tidigt ska upptäcka höjda vattennivåer i bostadsbolagets fastigheter. Sensorerna har placerats i bland annat teknikrum...

Vilken hänsyn bör tas till långvariga kraftiga regn och snösmältning i detaljplaner?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om vilken hänsyn som bör tas till långvariga kraftiga regn och snösmältning i detaljplanearbetet,...

VA-huvudmannens ansvar för inläckande vatten i spillvattennätet till följd av höga vattennivåer?

Johanna Lindqvist, advokat vid Advokatfirman Lindahl, svarar på en fråga om VA-huvudmannens skyldighet att hantera inläckande vatten i spillvattennätet vid marköversvämning till följd av...

Länsstyrelsen Västmanlands erfarenheter från översvämningarna 2023

Länsstyrelsen i Västmanland har utrett översvämningarna som drabbade Västmanlands och Uppsala län i september 2023. Richard Hammarström har ansvarat för utredningen och understryker att...

VAKA:s råd för att skydda dricksvatten under eller vid risk för översvämning

Vid en krissituation som när en översvämning inträffar kan det innebära stor påfrestning och olika konsekvenser för dricksvattenförsörjningen. Livsmedelsverket har nu gått ut med...

Projektet ARCADIA ska klimatsäkra Skåne

Ett regionalt partnerskap i Skåne deltar i det internationella projektet ARCADIA, vars syfte är att svara på den ökade efterfrågan av åtgärder mot klimatförändringar...

Hur ska grönytor designas och driftas för att minska översvämningsrisken i städer?

Tyréns och Luleå tekniska universitet har i en studie utvärderat hur initial markmättnad, markpackning och jordtyp påverkar översvämningar i urbana miljöer. Resultatet visade bland...

Senaste artiklarna