Start Taggar Vattenförvaltning

Tagg: Vattenförvaltning

Miljökvalitetsnormer för vatten på ett lättbegripligt sätt

Nu finns nytt informationsmaterial kring MKN för vatten framtaget av Vattenmyndigheterna. Informationsmaterialet förklarar bland annat vad MKN är och hur de används samt länkar...

Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning

I måndags presenterade den tredje rapporten i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt om Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Med...

Det saknas viktiga mätdata och modeller för hur klimatet påverkar vattenförsörjningen

Klimatets koppling till vattenförsörjningen och avsaknaden av viktiga mätdata tillsammans med en utspridd ansvarsfråga för vattenfrågor är faktorer som alla spelar roll för Sveriges...

Vattenförvaltningsutredningen är överlämnad till regeringen

Vattenförvaltningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande, En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66, volym 1 och 2) till regeringen. I drygt två år har utredningen pågått och...

Grundvattendagarna

Preliminärt program: Årets Grundvattendagar kommer mycket att handla om grundvattnet som resurs för dricksvattenförsörjning, grundvattenövervakning, tillståndsprövning och klimatförändringar. Även andra grundvattenrelaterade ämnen som föroreningar,...

Kommunal vattenplanering utifrån Vattendirektivet. Exjobb GU (2016)

Sammanfattning I vattendirektivet fastslås att medlemsländerna ska arbeta med vattenförvaltning utifrån vattnets naturliga avgränsningar, avrinningsområden, istället för administrativa gränser. Kommunerna är dock ansvariga för vattenplanering...

God ekologisk potential i modifierat vatten, LST Västernorrland 2014

Det är viktigt både för verksamhetsutövare, tillsyns- och tillståndsmyndigheter och Vattenmyndigheten, att det finns en metod för bedömning och värdering av åtgärder med syfte...

Vattenmyndighetens rapport om åtgärdsprogrammet, 2013

Den 28 februari redovisade Sveriges myndigheter och kommuner vilka åtgärder de genomfört under 2013 enligt vattenmyndigheternas åtgärdsprogram. Här finns materialet sammanfattat och med ett...

Värdet av vattenkvalitetsförbättringar, Enveco 2014

Ur sammanfattningen Det här uppdraget syftar till att med hjälp av en värdeöverföringsstudie tillskriva värden för god ekologisk status (och i möjlig mån även hög...

Från VA-plan till Vattenplan

Den kommunala VA-planeringen har sen 2009 haft en vägledning från Länsstyrelsen Stockholm. I den uppdaterade versionen 2014 från Havs- och vattenmyndigheten (HaV) rapport 2014:1...

Senaste artiklarna