Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning

I måndags presenterade den tredje rapporten i Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademiens (IVA) projekt om Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Med projekten vill man skapa en plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn.

Den tredje rapporten Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning och har föregåtts av delrapport 1) Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning samt delrapport 2) Hållbar vattenförsörjning i urbana miljöer

Sju temaområdena

En stor grupp experter från branschen och olika sektorer har jobbat i projektet om Hållbar vattenförsörjning med den tredje rapporten. De har identifierat och tagit fram faktaunderlag hur man ska definiera och förstå grundera för hållbar vattenförsörjning. I rapporten presenteras i sju huvudteman med efterföljande observationer.

Här nedan följer en kort beskrivning av de sju huvudteman som utgör rapporten:

1. Vattenbalanser och flöden

Totalt sett finns det gott om sötvatten i Sverige men vi har en låg beredskap att ta hand om vattenresurser och för vattenbalansen förlitar vi oss på påfyllning via regn vilket blir sårbart inte minst då vi får perioder utan nederbörd som vi till exempel hade under 2018.

2. Vattenanvändning

I rapporten konstateras det också att vi måste bli mer resurseffektiva och få större kretsloppstänkande och bland annat se till att återanvända vatten på olika sätt inte minst i vattenbristområden. Att bryta det linjära användandet av vatten och skapa cirkulära flöden är ett måste.

3. Gemensam samhällsresurs

Vatten är både en livsnödvändig resurs och en samhällsresurs. Ur ett svenskt perspektiv behöver vattnets värde bli bredare, från att vara en produkt att istället ses som en otroligt mångsidig resurs som nyttjas av många olika grupper i samhället som direkt eller indirekt är beroende av vattenresurserna. Värdet av vatten är viktigt att lyfta fram och det behövs en större debatt och diskussion om beräkningsgrunder (ekonomiska och finansiella) när ökat befolkningstryck, klimatförändringar med mera förändrar vattentillgången.

4. Kvalitet och föroreningar

Vattenkvaliteten fortsätter att påverkas på grund av vårt linjära användande och vi släpper ut en hel del icke önskvärda och farliga ämnen i våra vatten där även användandet av nya substanser ger nya hot mot vattenkvaliteten.

5. Näringsliv och innovationer

Vi måste bli bättre på att utveckla innovationer, och ta tillvara på de innovationer vi har och ge och ge dem ett större gemenomslag i näringslivet och offentliga sammanhang.

6. Vattenförvaltning

Man konstaterar att frågorna om vattenförvaltning är utspridda och att det inte bara är ramdirektivet för vatten som är viktigt utan även miljöbalken, plan- och bygglagstiftningen och flera andra speciallagstiftningar som kopplar till vattenfrågor. Vattenförvaltning behöver samordnas mer då den idag är så utspridd och ansvaret för vattenfrågor är splittrat på flera olika departement och man föreslår bland annat att man utser en vattenminister som blir ansvarig för samordning av alla vattenfrågor och att en myndighet får huvudansvar för vattenförvaltningen.

7. Forskning och kompetensförsörjning

Det finns värdefull och kvalificerad kompetens och utmärkt forskning men mycket av resultaten stannar inom den världen. Det måste hittas fler arbetssätt och mötespunkter för möjligheten att sprida dessa kunskaper utanför den sfären men man måste också få in praktisk erfarenhet in till forskningen. I rapporten finns det även en sammanställning på större svenska forskningskluster och forskningssatsningar inom vatten och man får även en lista på forskningsutmaningar vi står inför under de tio närmsta åren som kommer.

Sammanfattningsvis visar rapporten på den splittrade vattenförvaltningen och behovet av en samordning och helhetssyn med en plattform för dialog i vattenfrågorna och upprätthållande av kompetens och kompetensöverföring i dessa komplexa frågor.

IVA har även i anslutning till denna rapport haft ett seminarium där rapportens innehåll diskuterades både med ett nationellt perspektiv men även med utblickar internationellt.

Läs rapporten i sin helhet genom att ladda ner den under bifogade filer.

Fullständig titel: Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien 2021. Kretslopp och förvaltning för hållbar vattenförsörjning. En rapport i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat.