Vattenförvaltningsutredningen är överlämnad till regeringen

Vattenförvaltningsutredningen har nu lämnat sitt betänkande, En utvecklad vattenförvaltning (SOU 2019:66, volym 1 och 2) till regeringen.

I drygt två år har utredningen pågått och nästan 1300 sidors utredning överlämnades igår den 18 december till regeringen.

Uppdraget var att utreda och utvärdera ansvarsfördelningen, beslutanderätten och organiseringen av myndigheterna inom vattenförvaltningen. Utredningen hade även som uppdrag att ge förslag på hur vattenförvaltningsorganisationen bör utformas, hur åtgärder från åtgärdsprogrammen ska finansieras samt att ge nya författningsförslag.

Utredningen föreslår bland annat att Vattenmyndigheterna tas bort och arbetet istället organiseras som övrigt miljöarbete, med statliga verk på nationell nivå, länsstyrelser regionalt och sedan att kommuners roll förtydligas i med större ansvar för vatten- och avlopp och planering av mark och vatten.

Betänkandet: En utvecklad vattenförvaltning, (SOU 2019:66, volym 1 och 2)