Det saknas viktiga mätdata och modeller för hur klimatet påverkar vattenförsörjningen

Klimatets koppling till vattenförsörjningen och avsaknaden av viktiga mätdata tillsammans med en utspridd ansvarsfråga för vattenfrågor är faktorer som alla spelar roll för Sveriges vattenförsörjning konstaterar man i en ny IVA-rapport.

Rapporten Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning från Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA) ingår i projektet Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. Med projekten vill man skapa en plattform för alla viktiga aktörer inom vattensektorn. Projektet har tre teman:

  • Vatten som begränsad resurs – kretslopp och förvaltning.
  • Klimatförändringar – konsekvenser av större variationer i nederbörden.
  • Det urbana – vattenförsörjning i växande städer och samhällen.

Rapporten tar upp flera faktorer som spelar roll för Sveriges vattenförsörjning och kopplingen till klimatet och man har även haft ett seminarium där rapportens innehåll diskuterades.

En viktig bild av kunskapsläget

Dricksvattenförsörjningen påverkas av klimatförändringar på många sätt och vi upplever redan nu förändringar med skyfall och översvämningar och perioder med låga grundvattennivåer. Rapporten och arbetet i projektet är avgränsat till sötvattensystem.

Syftet med rapporten är att beskriva kunskapsläget för hur klimatförändringarna kan påverka bland annat olika vattenflöden, vattenkvalitet och även andra vattenrelaterade aspekter men också samhällets beredskap för och anpassning till vattenförändringar.

Några frågor och slutsatser som tas upp

Det konstateras att vi behöver vara mer förberedda på klimatförändringar och det är nödvändigt att ta fram fler användbara modeller på olika nivåer för att prediktera förändringarna. Det behövs även mer mätdata är ett måste för att man ska kunna hantera klimatets påverkan på vattenförsörjningen. Att kunna följa förändringar över tid för att sätta in rätt åtgärder vid rätt tidpunkt är avgörande. Det är svårt att med dagens modeller säga något om hur olika vattenflöden och hydrologiska balansen påverkas av klimatförändringar även om tillgängliga modeller pekar på en nederbördsökning.

Vattenförvaltningsfrågor är fördelat på väldigt många olika instanser, myndigheter och beslutsnivåer i samhället. En mer effektiv samordning mellan de 30 olika expertmyndigheterna som idag ansvarar för olika delar av vattenförvaltningen skulle behövas inte minst regionalt och lokalt.

Att beskriva vattenflöden är komplext och många faktorer spelar in vad gäller förändringar i klimatet och hydrologin och det påverkar hela samhället alltifrån skogsbruk, jordbruk, industrin och den kommunala vattenförsörjningen. Man behöver hitta lösningar för hur  samhället bäst kan anpassas till dessa förändringar.

Det är inte självklart vem som ska betala för klimatanpassningsåtgärder. Vid genomförande av klimatanpassningsåtgärder är man dessutom ofta tvungen att välja mellan olika alternativ. De sammanlagda kostnaderna för samhället måste vägas mot effekterna av åtgärderna. Om det är kostar mer att genomföra vissa åtgärder än de som undviks, är det inte rimligt att genomföra dem. Problemet är att i olika beslutssituationer uppskatta olika delar av kostnader och vilken nytta de ger.

Titel: Klimatförändringar och hållbar vattenförsörjning. En rapport i IVAs projekt Hållbar vattenförsörjning – tillgång till rent vatten i ett föränderligt klimat. April 2021. Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektledning – Karin Byman, IVA

Ladda ner rapporten under bifogade filer