Start Taggar Detaljplan

Tagg: Detaljplan

Hur bör man tydliggöra ansvarsfördelningen för dagvatten på allmän plats i planbeskrivningen?

En planbeskrivning ska bland annat redovisa vem som ska ansvara för utbyggnad och drift av vatten- och avloppsanläggningar. Hur tydlig behöver kommunen vara i...

Vad är ett genomförandevatal?

Är genomförandeavtal inte ett eget typ av avtal, utan kanske ett annat ord för markanvisningsavtal och exploateringsavtal? Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl reder ut...

Parallella beslut om detaljplan och verksamhetsområde för VA?

Johanna Lindqvist från Advokatfirman Lindahl svarar på frågor om det är juridiskt korrekt att besluta om detaljplan innan beslut fattas om verksamhetsområde för VA...

Anslutningsavgift betald för obebyggda fastigheter – vad händer om strandskydd återinträder?

Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar på frågor om vad som händer om man upphäver en gammal byggnadsplan och strandskydd återinträder för obebyggda fastigheter...

Finns beslut om verksamhetsområde för VA i detaljplanen?

I detaljplanen står det att fastigheterna ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Är det att betrakta som ett beslut om verksamhetsområde? Miljöjurist...

Pumpstation nära förskola?

Carl-Gustaf Hagander f.d. tekniskt råd i Mark- och miljööverdomstolen och en av VA-guidens nyaste experter resonerar kring frågan om att placera en pumpstation mycket...

Gäller olagliga planbestämmelser i en lagakraftvunnen detaljplan?

Finns det några domstolsavgöranden vad gäller tillämpning av olagliga planbestämmelser i detaljplaner som vunnit laga kraft? Gästexpert Carl-Gustaf Hagander, tidigare tekniskt råd vid Mark-...

Ny vägledning om prövning av vattenförsörjning vid bygglov och förhandsbesked

Boverket har publicerat en ny vägledning för prövning av vattenförsörjning utanför detaljplan. Syftet med vägledningen är att ge stöttning vid handläggning av förhandsbesked och...

Vad bör man ur ett juridiskt perspektiv tänka på vid placering av dagvattenåtgärder utanför detaljplanen?

Vad bör man ur ett juridiskt perspektiv tänka på vid placering av dagvattenåtgärder utanför detaljplanen? Finns det några risker med att förlägga dessa åtgärder...

Går det att ställa krav på att använda tekniskt vatten i detaljplaner eller översiktsplaner?

I det här expertsvaret förklarar Jonas Christensen Ekolagen Miljöjuridik om det  går att ställa krav i detaljplan och översiktsplan på att använda tekniskt vatten...

Senaste artiklarna