Finns beslut om verksamhetsområde för VA i detaljplanen?

I detaljplanen står det att fastigheterna ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Är det att betrakta som ett beslut om verksamhetsområde? Miljöjurist Jonas Christensen från Ekolagen Miljöjuridik svarar.

FRÅGA

Vi har hittat ett par detaljplaner (antagna 2009 och 2012) där man i beslutet om detaljplan angett att fastigheterna inom planen ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Vi har inte kunnat hitta något annat beslut om att fastigheterna ska ingå i verksamhetsområde. Fastigheterna är idag anslutna till allmänt VA. Kan vi anse att fastigheterna inom planen ligger inom beslutat verksamhetsområde för VA? Om inte, hur bör vi hantera detta?

Vi har även hittat en detaljplan (från 2007) där man i planen skriver att fastigheterna behöver ansöka om tillstånd för att inrätta en dricksvattenbrunn. Kan man kräva detta enligt en detaljplan?

SVAR

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

Beslut om inrättande av verksamhetsområde enligt Lagen om allmänna vattentjänster (LAV) fattas av kommunfullmäktige (KF). Så länge som KF inte har fattat ett sådant beslut så finns heller inget verksamhetsområde. Det är alltså inte genom plan- och bygglagen (PBL) som kommunen bestämmer om det ska vara ett verksamhetsområde eller inte.

Att fastigheterna inte ligger inom verksamhetsområde innebär att reglerna i LAV inte är tillämpliga, utan de befintliga anslutningarna till det kommunala nätet får anses vara grundat på ett civilrättsligt avtalsförhållande mellan VA-huvudmannen och varje fastighetsägare.

Man bör vända sig till en enhet i kommunen som ansvara för att bereda den typen av ärenden till fullmäktige och påtala situationen. Det naturliga vore då att man inleder förfarande för att utreda frågan om det enligt 6 § LAV föreligger ett ansvar för kommunen att inrätta verksamhetsområde

När det gäller frågan om bygglov för vattentäkter så finns en regel i 9 kap. 8 § 1 st. punkten 5 PBL:

Utöver det som följer av 2-7 §§ krävs det bygglov i den utsträckning som framgår av …..det som kommunen i en detaljplan eller områdesbestämmelser har bestämt i fråga om att anordna eller väsentligt ändra anläggningar för sådana grundvattentäkter som avses i 11 kap. 11 § 1 miljöbalken,

I den hänvisade bestämmelsen i miljöbalken står:

Tillstånd enligt detta kapitel behövs inte för
   1. vattentäkt för en en- eller tvåfamiljsfastighets eller jordbruksfastighets husbehovsförbrukning eller värmeförsörjning,

Detta innebär att kommunen kan införa bygglovsplikt för att inrätta sådana anläggningar, inklusive ett borr efter vatten. Kommunen kan begränsa bygglovsplikten, exempelvis till att enbart gälla borrade brunnar. Som man framhåller i kommentaren till PBL så har kommunen en valmöjlighet eftersom det enligt 9 kap. 10 § 2 st. miljöbalken också finns en möjlighet att införa prövningsplikt.

”Om det inte krävs tillstånd enligt 11 kap., får en kommun föreskriva att det ändå skall krävas tillstånd av kommunen eller anmälan till denna för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i områden där knapphet på sött grundvatten råder eller kan befaras uppkomma. Detta gäller om det behövs för att hindra att olägenheter för människors hälsa skall uppkomma. Kommunen får också föreskriva anmälningsplikt för sådana anläggningar som redan finns inom angivna områden.”


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.