Start Taggar PBL

Tagg: PBL

Nya regler om detaljplan och översiktsplanering 1 april 2020

Den 1 april trädde ändringar av 3 kap i plan- och bygglagen i kraft. Syftet är att kommunerna ska vara aktiva i sin översiktsplanering...

Avledning mot genomsläpplig yta inom kvartersmark – En planbestämmelse med stöd i PBL?

VA-guidens experter Jonas Andersson, WRS och Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik går samman för att besvara en fråga om en planbestämmelse om avledning av dagvatten...
kran med vattendroppe

Behöver vi utreda vattentillgång och -kvalitet vid avloppsprövningen?

Fråga: Vi behöver lite råd kring hur vi ska hantera dricksvattenfrågan i samband med prövning av en enskild avloppsanläggning. Frågan har uppstått efter att vi...

Kan vi avslå en avloppsansökan för att vattenförsörjningen inte kan lösas på ett hållbart sätt?

Fråga: Vi behöver lite råd kring hur vi ska hantera dricksvattenfrågan i samband med prövning av en enskild avloppsanläggning. Frågan har uppstått efter att vi...

Lagändringar i PBL och PBF ska skapa bättre förutsättningar för att hantera klimatförändringar

Fr o m den 1 augusti gäller ett antal lagändringar i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen. Lagändringarna har gjorts för att...

Krav om fördröjning av 100-års regn juridiskt möjlig? Expertsvar

Är det lämpligt och ens juridiskt möjligt att kräva fördröjning av ett 100-års regn inom en fastighet? Vad gäller när kommunen äger marken? Vår...

Fördjupningskurs med fokus på tillsyn

VA-guiden bjuder in till fördjupningskurs inom dagvatten med fokus på tillsyn. Under två dagar i Uppsala får deltagare fördjupa sig i hela processen, från...

Bygg för morgondagens klimat, Boverket 2009

Boverket fick i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag att redovisa exempel och metoder för hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika...

Dom om markens lämplighet och lägsta byggnivå. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål P 7890-15 den 8 juni 2016. Målet handlar om två detaljplaner längs Vänerns strand. Kommunen har...

Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL?

Det korta svaret på den frågan är nej. I alla fall om en ska tro slutsatserna från BEST rapporten som har författats av Malmö stad...

Senaste artiklarna