Start Taggar PBL

Tagg: PBL

Återkomsttider utifrån PBL – referat från Föreningen Vattens seminarium

Under november anordnade Föreningen Vatten ett webbinarum med temat återkomsttider i samhällsplanering. Anders Rimne, Boverket, var en av föreläsarna och berättade om återkomsttider utifrån...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande har presenterats

Den 21 november presenterades betänkandet av utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Det innehåller bland annat förslag som ska underlätta kommunernas möjlighet att...

Finns beslut om verksamhetsområde för VA i detaljplanen?

I detaljplanen står det att fastigheterna ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för VA. Är det att betrakta som ett beslut om verksamhetsområde? Miljöjurist...

Vad avgör om en dagvattenanläggning ska vara allmänt tillgänglig eller inte?

Vad avgör om en dagvattendamm inte ska vara allmänt tillgänglig och då lämpligen bör lokaliseras till kvartersmark med beteckningen "E-område" i plankartan? Anders Eckerstig...

Frågor om samråd inför inrättande av verksamhetsområde

Hur ska samrådsfrågan hanteras för utredningsområden i vattentjänstplanen när utredningen visar på kommunalt ansvar för VA? Ska en §6-utredning genomföras innan man i detaljplanen...

Fastighetsägare inom ny detaljplan orsakar översvämning – vad är kommunens ansvar?

Dagvatten från en ny detaljplan ger upphov till översvämningsproblem utanför detaljplaneområdet till följd av att en fastighetsägare höjt mark och lagt igen ett svackdike....

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande skjuts upp ytterligare

När vi alla trodde att Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande började närma sig avslut för redovisning går det bara att konstatera att...

Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande – utredningstiden förlängs till augusti

I VA- och samhällsbyggnadsbranschen väntar man med spänning på vad som kommer fram i Utredningen om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Nu får...

Vad ska ingå i kontrollplanen vid anläggande av en dagvattendamm?

Enligt plan- och bygglagen ska det finnas en kontrollplan för bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Vilken information ska finnas med...

Ny detaljplan ska ge ökade byggrätter – vem ansvarar för skyfallsåtgärder?

Ökade byggrätter medför behov av skyfallsåtgärder i ett före detta fritidsområde. Ska kommunen eller markägaren bekosta och ansvara för åtgärderna? Hur blir det om...

Senaste artiklarna