Start Taggar PBL

Tagg: PBL

Lagändringar i PBL och PBF ska skapa bättre förutsättningar för att hantera klimatförändringar

Fr o m den 1 augusti gäller ett antal lagändringar i plan- och bygglagen samt i plan- och byggförordningen. Lagändringarna har gjorts för att...

Krav om fördröjning av 100-års regn juridiskt möjlig? Expertsvar

Är det lämpligt och ens juridiskt möjligt att kräva fördröjning av ett 100-års regn inom en fastighet? Vad gäller när kommunen äger marken? Vår...

Fördjupningskurs med fokus på tillsyn

VA-guiden bjuder in till fördjupningskurs inom dagvatten med fokus på tillsyn. Under två dagar i Uppsala får deltagare fördjupa sig i hela processen, från...

Bygg för morgondagens klimat, Boverket 2009

Boverket fick i regleringsbrevet för 2008 i uppdrag att redovisa exempel och metoder för hur planering och byggande kan anpassas för att förebygga, undvika...

Dom om markens lämplighet och lägsta byggnivå. MMÖD 2016

Mark- och miljööverdomstolen (MMÖD) har meddelat dom i mål P 7890-15 den 8 juni 2016.Målet handlar om två detaljplaner längs Vänerns strand. Kommunen har...

Får ekosystemtjänster tillräckligt stöd i PBL?

Det korta svaret på den frågan är nej. I alla fall om en ska tro slutsatserna från BEST rapporten som har författats av Malmö stad...

BEST rapporten, 2016

Boverket och ekosystemtjänsterna - Får ekosystemtjänster tillräckligt med stöd i PBL?BEST rapporten är resultatet av ett nationellt utvecklingsprojekt finansierat av Boverket. Syftet med projektet...

Fördröjningsmagasin inom planområde. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Eidar Lindgren, KTH. Januari 2016Fråga Vår kommun håller på att detaljplanera ett område med ny bebyggelse. Dagvatten från området ska kopplas på...

Överväg verksamhetsområde vid dagvattenproblem på fastigheter. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Helen Lindahl  på Boverkets svarstjänst. Juni 2015.Fråga Kan bygglovsenheten på en kommun förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder så att dagvatten hanteras på...

Regeringen föreslår ändringar i PBL

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (PBL) för att effektivisera prövningen av detaljplaner och därigenom öka bostadsbyggandet. Ändringar innebär att länsstyrelserna inte längre...

Senaste artiklarna