Start Taggar PBL

Tagg: PBL

BEST rapporten, 2016

Boverket och ekosystemtjänsterna - Får ekosystemtjänster tillräckligt med stöd i PBL? BEST rapporten är resultatet av ett nationellt utvecklingsprojekt finansierat av Boverket. Syftet med projektet...

Fördröjningsmagasin inom planområde. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Eidar Lindgren, KTH. Januari 2016 Fråga Vår kommun håller på att detaljplanera ett område med ny bebyggelse. Dagvatten från området ska kopplas på...

Regeringen föreslår ändringar i PBL

Regeringen föreslår ändringar i plan- och bygglagen (PBL) för att effektivisera prövningen av detaljplaner och därigenom öka bostadsbyggandet. Ändringar innebär att länsstyrelserna inte längre...

Överväg verksamhetsområde vid dagvattenproblem på fastigheter. Expertsvar

Expertfråga besvarad av Helen Lindahl  på Boverkets svarstjänst. Juni 2015. Fråga Kan bygglovsenheten på en kommun förelägga fastighetsägare att vidta åtgärder så att dagvatten hanteras på...

Vid en bygganmälan, hur ska vi hantera kopplingen mellan PBL och miljöbalken?

Jag är osäker på hur vi ska hantera koppling PBL och miljöbalken. När det till byggkontoret kommer in en bygganmälan, som enligt PBL kräver...

Förslag från Boverket och HaV på ändringar i PBF om små avloppsanläggningar, 2015

Titel: Små avloppsanläggningar - Översyn av prövningsförfaranden enligt plan- och byggförordningen och miljöbalken Rapport: 2015:43 Boverket, november 2015 Rapporten ger förslag på författningsändringar med syfte att förenkla...

Olagligt att skriva planbestämmelse om rening av vatten från koppartak?

Jonas Christensen, Ekolagen miljöjuridik, svarar på en fråga om planbestämmelse för att rena dagvatten från koppartak. FRÅGA Jag undrar om det går att skriva en planbestämmelse...

Överklaga detaljplaner direkt till mark- och miljödomstolen

Regeringen vill öka bostadsbyggandet. Därför föreslår de nu en lagändring i Plan- och bygglagen (PBL) som gör att länsstyrelserna inte längre är den första...

Planlägga dagvattenmagasin på kvartersmark?

Mikael Jardbrink, Boverkets dagvattenexpert, svarar på en fråga om planläggning av dagvattenmagasin på kvartersmark som hämtats från Boverkets webbseminarium den 10 juni 2015. FRÅGA Kan man...

Boverkets nya vägledning för dagvatten i detaljplaner, juni 2015

Den 10 juni 2015 höll Boverket ett webbseminarium som tog upp frågan om dagvatten. Du kan i efterhand se hela webbseminariet via Boverkets hemsida. Allmän...

Senaste artiklarna