Start Taggar ABVA

Tagg: ABVA

Ett tangentbord där Enter-knappen bytts ut mot ett paragraf-tecken.

Reviderat förslag till kommunala föreskrifter om användandet av den allmänna VA-anläggningen

Branschorganisationen Svenskt Vatten har tagit fram ett nytt, omarbetat förslag på kommunala föreskrifter för användning av den allmänna VA-anläggningen (ABVA). Nu efterfrågas synpunkter på...

Tvinga enskilda fastighetsägare att koppla bort dagvatten från spillvattennätet?

Är det möjligt för VA-huvudmannen att tvinga en enskild fastighetsägare att koppla bort dagvatten från spillvattenledningsnätet? Vad gäller inom respektive utanför verksamhetsområde för dagvatten?...

Hydraulisk analys av lokal dagvattenhantering – underlag till reglering i ABVA

Vilken effekt kan fördröjning av dagvatten på kvartersmark ha på dagvattensystemets kapacitet och funktion? I en ny rapport från Svenskt Vatten Utveckling tas vi...

Vilka krav är rimliga att ställa på otestat filter för spillvattenrening i biltvätt?

Frågeställaren arbetar med en ny typ av filterlösning för rening av spillvatten från en fordonstvätt. Hur ingående måste man i förhand visa att utrustningen...

Spillvattenutsläpp från ny verksamhet – vad säger PBL, MB och ABVA?

Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik förklarar hur VA-huvudmannen kan hantera frågor om nyetablering av miljöfarlig verksamhet med spillvattenutsläpp och vad tillsynsmyndigheten har för ansvar.  FRÅGA Jag jobbar...

Ställa krav på fördröjning av dagvatten genom ABVA?

I en fråga till VA-guidens expertpanel undrar frågeställaren om det, via den kommunala föreskriften allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), är möjligt att...

Dagvatten i genomförandeavtal, ABVA, BBR, 2014

Ur inledningen Syftet med denna rapport är att undersöka ytterligare en bit i det juridiska dagvattenpusslet, nämligen vilken roll sådana civilrättsliga genomförandeavtal som kommunerna skriver...

Senaste artiklarna