Ställa krav på fördröjning av dagvatten genom ABVA?

I en fråga till VA-guidens expertpanel undrar frågeställaren om det, via den kommunala föreskriften allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), är möjligt att ställa krav på fastighetsägaren att fördröja dagvatten inom den egna fastigheten. Jonas Christensen, Ekolagen Miljöjuridik svarar.

FRÅGA:

Jag har två delfrågor som berör vilka krav som får ställas i ABVA:

  1. Kan man ställa krav i ABVA att ”Vid ökad exploatering, eller annan åtgärd på fastigheten som ökar dagvattenmängden från fastigheten, kan fastighetsägaren bli skyldig att utan ersättning fördröja den ökade mängden dagvatten inom fastigheten innan avledning till den allmänna dagvattenanläggningen får ske.”?
  2. Kan man ställa krav i ABVA att ”Huvudmannen är inte skyldig att ta emot dag- och dränvatten från fastighet, i de fall avledning av sådant vatten kan tillgodoses på annat sätt. I vissa fall kan avledning till LOD-anläggning på enskilda fastigheten innebära sådan fördel. LOD kan t.ex. innebära att dag- och dränvatten avleds till ett s.k. perkolationsmagasin eller att vattnet sugs upp av omgivande gräsytor”?

SVAR

EXPERTJonas ChristensenJurist med en doktorexamen i miljörättEkolagen Miljöjuridik i Uppsala AB

1) ABVA, eller allmänna bestämmelser för vatten och avlopp, är en kommunal föreskrift. Det betyder att det är generella normer (regler) där man givit kommunfullmäktige rätten att skriva dem. Bemyndigandet för detta finns i 23 § LAV (”Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar”). Detta bemyndigande har regeringen utnyttjat i 2 § förordningen om allmänna vattentjänster, som lyder: Kommunen får meddela ytterligare föreskrifter om användningen av allmänna va-anläggningar. ”

Detta innebär att det endast är den enskilda brukarens användning av va-anläggningen som kan regleras genom ABVA, vilket innebär att det inte är möjligt att ställa krav på viss teknik, eller att fastighetsägaren ska vidta vissa åtgärder. Vanligen handlar det t.ex. om att man inte får hälla ner skadliga vätskor i spillvattennätet. Svaret på frågan är således att det genom ABVA inte går att införa en sådan bestämmelse som frågeställaren beskriver.

2) Detta får ses som en fortsättning på föregående fråga, och även här är svaret att det inte går. VA-huvudmannen är skyldig att ta emot det dagvatten som bildas på en fastighet som ligger inom ett verksamhetsområde för dagvatten. Sedan är det verkligen en hett debatterad fråga hur mycket vatten VA-huvudmannen är skyldig att ta emot, men vi kan i vart fall konstatera att huvudmannen är skyldig att ta hand om dagvatten motsvarande det som skulle kunna betecknas ett ”normalt regnande” och i vart fall upp till ett 10 eller 20 års regn.

Det som är problematiskt är att medan det verkligen får anses föreligga ett behov av att begränsa huvudmannens ansvar så gör uttalanden i propositionen till LAV gällande att det varken finns kvalitativa eller kvantitativa begränsningar för va-huvudmannens ansvar. (Den nyfikne kan se proposition 2005/06:78 s. 43 där man visserligen refererar till den tidigare lagen, men någon ändring i detta hänseende blev det inte.)

Utgångspunkten är att kommunen är skyldigt att inrätta verksamhetsområden för dagvatten om det inte naturligt går att ta hand om dagvattnet på den egna fastigheten och det inte heller finns någon mark dit sådan vatten kan avledas utan att det uppstår problem där. Det ska också finnas ett behov av att lösa dagvattenfrågan i ett större sammanhang.

Om jag sedan får komma med en personlig reflexion så menar jag att lagstiftningen borde ändras på denna punkt, kanske både i PBL och i LAV, så att det tydligt framgick av dessa lagar att man kunde ställa ett sådant krav på fastighetsägare (där sådant omhändertagande är möjligt.) Det är min uppfattning att alla bör hjälpa till att fördröja dagvatten, för att därigenom minska riskerna för översvämningar och kanske bidra till grundvattenbildning. Men där är vi alltså inte idag.


Det är alltid den enskilda myndigheten som självständigt utformar sina beslut, och som självständigt gör sina bedömningar och som ansvarar mot sina tillsynsobjekt och medborgare. VA-guiden AB, samt de experter som svarar på uppdrag av VA-guiden AB, friskriver sig från alla tänkbara anspråk till följd av olyckliga svar eller missförstånd. Experten har inget uppdragsförhållande till frågeställaren. Svaret är expertens egen uppfattning och representerar inte nödvändigtvis hens organisations eller VA-guidens ståndpunkt.