Start Taggar Perkolationsmagasin

Tagg: Perkolationsmagasin

MÖD ger grönt ljus till detaljplan med gemensamhetsanläggning för dagvatten

Mark- och miljööverdomstolen har prövat huruvida en gemensamhetsanläggning på kvartersmark utgör en tillräcklig hantering av dagvatten för ett nytt bostadsområde, både med avseende på...

Ställa krav på fördröjning av dagvatten genom ABVA?

I en fråga till VA-guidens expertpanel undrar frågeställaren om det, via den kommunala föreskriften allmänna bestämmelser för vatten och avlopp (ABVA), är möjligt att...

Alternativ hantering av dag- och dräneringsvatten. Exjobb 2007

Utdrag ur sammanfattningen Traditionellt har dagvatten avletts i slutna ledningar från urbana områden, vilket har medfört en del problem. Ledningssystemen belastas allt kraftigare av växande tätorter...

Rekommendationer för strandnära byggnationer, Kalmar län

Länsstyrelsen i Kalmar län har tagit fram rekommendationer för byggnationer i strandnära läge. Rekommendationerna grundar sig på förväntade havsnivåhöjningar och återkomsttider för skyfall längs...

Exempelsamling dagvattenhantering, Uppsala 2014

Den här rapporten är en fristående del av Uppsalas dagvattenprogram som i sin tur utgör en del av Uppsalas övergripande planering för att uppfylla...

LOD på villatomter och bostadsgårdar. Infoblad Linköpings kommun

Råd, tips och inspiration från Linköpings kommun och Tekniska verken i Linköping AB inom området LOD (lokalt omhändertagande av dagvatten) på villatomter och bostadsgårdar. Rubriker Vad...

Senaste artiklarna