MÖD ger grönt ljus till detaljplan med gemensamhetsanläggning för dagvatten

Mark- och miljööverdomstolen prövat huruvida dagvattenhantering gemensamhetsanläggning på kvartersmark utgör en tillräcklig hantering av dagvatten för ett nytt bostadsområde, både med avseende på kommunens ansvar och uppfyllande av miljökvalitetsnormer.

Hej! Vill du läsa hela artikeln?

Denna artikel är en del av innehållet på Dagvatten som är en tjänst från VA-guiden. Som medlem i våra guider så får du tillgång till oberoende, heltäckande och tillförlitlig information. Du håller dig uppdaterad, ökar din kunskap och du får ta del av andras erfarenheter och dokument.