Start Taggar Verktyg och modeller

Tagg: Verktyg och modeller

Satsar på ny teknik för att förutse skyfall – reportage om VA SYD:s väderradar

Klimatförändringar väntas i framtiden ge kraftigare och mer frekvent förekommande skyfall. Med syftet att bättre kunna förutse skyfallen och förebygga översvämningsskador deltar VA SYD...

Verktyg för val av hållbar dagvattenhantering

Genom ett beslutsstöd vid val av dagvattenhantering ska kommunikationen mellan olika parter i den tidiga planeringen underlättas. Beslutsverktyget har utvecklats inom det Vinnova-finansierade projektet Klimatsäkrade...

Har skyfallen blivit kraftigare och mer vanligt förekommande de senaste 20 åren?

Det är en av de frågor som besvaras i en rapport av SMHI som har tagits fram på uppdrag av regeringen med syftet att...

A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems, LU...

Examensarbete av Christine Thomas, Kemiska institutionen, Lunds Universitet  A case study of runoff coefficients for urban areas with different drainage systems Författare: Christine Thomas, Water and Environmental...

Trafikintensiteter och ÅDT i StormTac. Expertfråga

Expertfråga besvarad av: Hannes Öckerman, VA-guiden. November 2017. Fråga Jag har en frågan angående trafikmängder i StormTac. När dessa läggs in i programmet, hur exakt kan...

Underlagsmodell för prioriterings- och åtgärdsarbete med sjöar och recipienter, exjobb SLU 2017

Sammanfattning Detta examensarbete har utvecklat en modell som är riktad till att hjälpa kommuner att snabbare och enklare kunna identifiera problem med lokala sjöar. Modellen...

Skyfallskartering i Kumla, Exjobb UU 2017

Sammanfattning En skyfallskartering har genomförts med 2D-hydraulisk modellering i Kumla med programvaran MIKE 21 Flow Model FM. De översvämningskartor som skapades användes för att identifiera...

Utveckling av beslutsstöd för val av hållbar dagvattenhantering, Exjobb 2017

Utdrag ur sammanfattning "Den största utmaningen i att hantera dagvatten lokalt anses inte bero på avsaknad av rätt teknik utan ett kommunikativt problem mellan berörda...

Ökad hjälp om grundvatten

Flera nyheter släpptes från SGU under sommarsemestern. Bland annat att regeringen gett i uppdrag att ta fram detaljerad information genom utökade hydrogeologiska undersökningar, nya...

A performance investigation of stormwater accommodations, Exjobb 2017

Utdrag ur sammanfattningen Rapporten beskriver sju olika typer av dagvattensystem så som; rain gardens, dagvattendammar, brunnar, skärmbassänger, svackdiken, rör-/betongmagasin samt krossdiken på begäran av Structor Mark...

Senaste artiklarna