Start Taggar Verktyg och modeller

Tagg: Verktyg och modeller

Nya hydrografiska data om avrinningsområden och vattenförekomster i Svenskt Vattenarkiv

Svenskt Vattenarkiv är en databas med hydrografisk information om avrinningsområden, sjöar, vattendrag och havsområden som kan användas vid exempelvis beräkning av vattenflöden och vattenkvalitet....

Ny rapport om grundvattenförhållanden och deras förväntade förändring

Hur har grundvattentillgångarna i Sverige sett ut och hur förväntas de bli i framtiden? SGU har nyligen publicerat en rapport som presenterar medelförändringar i...

Enkel och gratis beräkningsmodell visar effekten på avrinning då skog ersätts med byggnader

En ny studie vid Högskolan i Gävle och Chalmers tekniska universitet ger ökad förståelse om vilken effekt exploatering av skogs- och grönområden har på...

Stadsatlas ska hjälpa kommuner att rusta sig mot extremväder

I ett nytt projekt ska forskare från SMHI, Sveriges Lantbruksuniversitet och Lunds universitet utvärdera vilken nytta grön infrastruktur har mot olika typer av extremväder....

Nytt verktyg ska underlätta beslut om placering av anlagda våtmarker

Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut har tagit fram ett nytt verktyg som simulerar anlagda våtmarkers effekt på vattenflöden. Syftet med verktyget är att underlätta...

Effekten av grönytor på beräknade dagvattenflöden och fördröjningsvolymer

Vilken effekt har generellt satta avrinningskoefficienter för grönytor på beräkningar av dimensionerande dagvattenflöden och fördröjningsvolymer? VA-guiden har intervjuat Thomas Larm, dagvatten- och ytvattenspecialist på...

Utformning av biofilter för ökad fördröjning av dagvatten

I en broschyr från Luleå tekniska universitet sammanfattas en utvärdering av hur olika designparametrar påverkar flödesfördröjning i biofilter. Resultatet visar att en balans mellan...
Analysverktyg

Klippan är på jakt efter vattenskatter med nytt analysverktyg

Klippans kommun håller just nu på att ta fram en förnyelseplan för dricksvattennätet och i samma veva har de också varit pilotkommun för det...

Regn över Sverige – Extrem nederbörd i svenska tätorter

En ny rapport framtagen av branschorganisationen Fastighetsägarna redogör för vilka svenska tätorter som på grund av klimatförändringar kan komma att påverkas mest av extrem...

Handbok för åtgärder mot internbelastning

I många svenska sjöar och kustvatten med redan höga halter av näringsämnen kan internbelastning av fosfor ytterligare bidra till problem med övergödning. En ny...

Senaste artiklarna