Start Taggar Planering och styrning

Tagg: Planering och styrning

Dagvattenstrategi, Solna Stad 2017

En dagvattenstrategi som tagits fram inom Solna Stad med syftet att skapa förutsättningar för en hållbar dagvattenhantering i en stad som växer och förtätas...

Implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering

Del i projektet Klimatsäkrade systemlösningar för urbana ytor. Implementering av innovativa systemlösningar för hållbar dagvattenhantering Författare: Lisa Andersson (RISE), Anders Larsson (SLU), Annika Malm (RISE), Helene...

Green Infrastructure and Flood Management, EEA 2017

En rapport från Europeiska miljöbyrån om utmaningar och möjligheter med att använda grön infrastruktur (GI) som skydd mot översvämningar. I syfte att förevisa effektiviteten...

Vatten i planeringen – Referat från Föreningen Vattens seminarium den 17-18 oktober

Hur anpassar vi va-systemen när städerna växer och förtätas?  Föreningen Vatten är ideell och opolitisk förening med medlemmar som kommer från alla led inom va-området....

Hur räknar en på LEED-kriterier för dagvatten? Expertsvar

Expertfråga besvarad av Hannes Öckerman, VA-guiden AB. Oktober 2017. Fråga Har någon erfarenhet av LEED-kriterier för dagvatten (miljömärkning av byggnader)? Det ser ut som att man...

Klarar din kommun ett stort skyfall? Svenskt Vatten m.fl. 2017

Sammanfattning Denna broschyr togs fram i samband med en skyfallskonferens 5 oktober 2017 i ett samarbete mellan Svenskt Vatten, Föreningen Sveriges Stadsbyggare och Svensk Försäkring. Varje...

iWater – projeksamarbete mellan städer kring Östersjön

Under 2015 startades det omfattande och EU-finansierade projektet iWater. Sju städer i anslutning till Östersjön deltar, inklusive de svenska städerna Söderhamn och Gävle. Under...

Kommunerna och klimatomställningen, LiU 2017

Sammanfattning Rapport redovisar slutresultat från forskningsprojektet Climate Change Policy Integration in Local Policy and Planning. En fallstudie har gjorts för de tre kommunerna Karlstad, Sundsvall...

Vägledning för skyfallskartering, MSB 2017

Sammanfattning Efter att ha undersökt hur kommuner arbetar kring skyfallshantering drog Myndigheten för samhällsskydd och beredskap slutsatsen att ytterligare stöd i arbetet önskas. Syftet med...

Att definiera normaldagvatten: förslag och resonemang, SVU 2017

Utdrag ur sammanfattningen Projektet har utrett om VA-huvudmannens skyldighet kan begränsas till ett ”hushållsdagvatten” på motsvarande sätt som dricksvatten- och spillvattentjänsterna är kopplade till hushållens behov....

Senaste artiklarna